แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์สำนักงานสถิติแห่งชาติ

      แบบสำรวจความพึงพอใจชุดนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ (www.nso.go.th)
โดยนำผลที่ได้ไปปรับปรุง พัฒนาการนำเสนอข้อมูล และเทดโนโลยี ให้เป็นที่พอใจต่อผู้ใช้ ขอความร่วมมือท่านในการตอบคำถามโดยเลือกตัวเลือก
ที่สอดคล้องกับความเป็นจริงมากที่สุด

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป    
1. เพศ  
  ชาย หญิง  
2. ระดับการศึกษาสูงสุด    
  ต่ำกว่ามัธยมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า ปริญญาตรี ปริญญาโทหรือสูงกว่า
  อื่นๆ ระบุ    
3. อาชีพ    
  ข้าราชการ/พนักงานราชการ พนักงานบริษัท นักวิจัย
  ประกอบธุรกิจส่วนตัว นักเรียน/นักศึกษาี ประชาชนทั่วไป
  อื่นๆ ระบุ    
4. ประเภทผู้ใช้ข้อมูล    
  หน่วยงานราชการ หน่วยงานราชการอิสระ รัฐวิสาหกิจ
  องค์การมหาชน บริษัท/ห้างร้าน องค์กร สถาบัน มูลนิธิ สมาคม
  สถาบันการศึกษาของรัฐ สถาบันการศึกษาเอกชน นักศึกษารัฐบาล
  นักศึกษาเอกชน บริษัท/ห้างร้าน องค์กรระหว่างประเทศ/สถานฑูต
  อื่นๆ ระบุ    
5. วัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูล    
  เพื่อทำรายงานประกอบการศึกษา/จัดทำวิทยานิพนธ์ เพื่อนำไปใช้ในงานวิเคราะห์/วิจัย เพื่อนำไปใช้ในการกำหนดนโยบาย
  อื่นๆ ระบุ    
6. ข้อมูลหลัก ที่คุณเข้ามาใช้มากที่สุด    
  เศรษฐกิจ ประชากรและสังคม สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
  อุตสาหกรรมและก่อสร้าง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การเกษตรและประมง
  อื่นๆ ระบุ    
ส่วนที่ 2 : ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ www.nso.go.th
ลำดับที่ ประเด็นที่ท่านได้รับบริการข้อมูลสารสนเทศ ต่อไปนี้ ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
1 เว็บไซด์มีความทันสมัย สะดุดตา
2 ความเร็วในการเข้าถึง/Download
3 ความสะดวก/ง่ายต่อการค้นหา/เข้าถึงข้อมูล
4 ข้อมูลที่เผยแพร่มีความเหมาะสม/ตรงตามความต้องการ
5 ข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย
6 ในภาพรวม ท่านพึงพอใจกับเว็บไซต์ของสำนักงานสถิติแห่งชาติเพียงใด

ส่วนที่ 3 : ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน