ค้นหาเอกสาร : งานวิจัย
ชื่อโครงการ :
ชื่อเรื่อง :
ผู้แต่ง :
 
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 [8]
ลำดับที่ ชื่อผลงานวิจัย ชื่อผู้วิจัย/หน่วยงาน ปี ประเภทงานวิจัย
141  รายงานผลการวิจัยเรื่อง"การจัดสรรทรัพยากรผิดพลาดและผลิตภาพในอุตสาหกรรมการผลิตไทย Resource Misallocation and Productivity in the Manufacturing Industries"  อาจารย์ ดร.ศิวพงศ์ ธีรอำพน  2558  รายงานผลการวิจัย
142  วิทยานิพนธ์ เรื่อง “วุฒิวัยของผู้สูงอายุไทย: ระดับแนวโน้มและปัจจัยกำหนด”  นายสุภจักษ์ แสงประจักษ์สกุล  2557  วิทยานิพนธ์
143  วิทยานิพนธ์ เรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการช่วยงานบ้านของเด็กอายุ ๕-๑๔ ปี ในประเทศไทย”  นางสาวธนวรรณ ตันวัฒนประทีป  2557  วิทยานิพนธ์
144  วิทยานิพนธ์ เรื่อง “ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนกับค่าใช้จ่ายทางการศึกษา"  นางสาวนริญา จันทร์กลับ  2558  วิทยานิพนธ์
145  วิทยานิพนธ์ เรื่อง “An analysis of income and occupational differences between women and men in Thailand: The discrimination in occupational levels and employer sectors (การวิเคราะห์ความแตกต่างในรายได  นางสาวสุภนิดา สัจจาสัย  2016  วิทยานิพนธ์
146  รายงานเรื่อง "รายจจ่ายด้านการศึกษาของประเทศไทย ปี 2557"  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  2557  รายงาน

ฐานข้อมูลผลงานวิจัย