ค้นหาเอกสาร : งานวิจัย
ชื่อโครงการ :
ชื่อเรื่อง :
ผู้แต่ง :
 
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 
ลำดับที่ ชื่อผลงานวิจัย ชื่อผู้วิจัย/หน่วยงาน ปี ประเภทงานวิจัย
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยในประเทศไทย  นางนงลักษณ์ ทองโต  2553  วิทยานิพนธ์
การจำแนกประเภทลูกจ้างที่เป็นแรงงานนอกระบบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  นางสาวณัฐภัสสร นิธิประภาวัฒน์  2552  วิทยานิพนธ์
ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอาชีพในช่วงปี 2553 - 2557  กรมการจัดหางาน  2554  วารสาร/รายงาน
หนังสือปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทย พ.ศ. 2548 - 2549  สำนักเลขาธิการสภาการศึกษา    วารสาร/รายงาน
รายงานสถิติจำแนกเพศของประเทศไทย พ.ศ.2551  สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  2551  วารสาร/รายงาน
รายงานตลาดแรงงานกับแรงกดดันต่อเงินเฟ้อ  ธนาคารแห่งประเทศไทย    วารสาร/รายงาน
รายงานการเติบโตของเศรษฐกิจไทย ในอดีต ปัจจุบันและอนาคต  ธนาคารแห่งประเทศไทย    วารสาร/รายงาน
ตัวอย่างข้อมูลแรงงานรายไตรมาสที่ได้นำมาวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน  ธนาคารแห่งประเทศไทย    วารสาร/รายงาน
รายงานประจำปี 2550 ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  2550  วารสาร/รายงาน
10  รายงานสถานการณ์สุรา ประจำปี 2549  ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา    วารสาร/รายงาน
11  รายงานสถานการณ์สุรา ประจำปี 2550  ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา  2550  วารสาร/รายงาน
12  รายงานสถานการณ์สุรา ประจำปี 2551  ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา  2551  วารสาร/รายงาน
13  รายงานผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2550  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  2550  วารสาร/รายงาน
14  การประเมินนโยบายสาธารณะด้านสังคมด้วยวิธีการเศรษฐมิติ  มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย    งานวิจัย
15  การขยายกำหนดเกษียณอายุและการออมสำหรับวัยเกษียณอายุ  มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย    งานวิจัย
16  หลักประกันด้านรายได้สำหรับผู้สูงอายุไทย  มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย    งานวิจัย
17  การใช้บริการสุขภาพและการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในปี พ.ศ.2546-2549  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ    งานวิจัย
18  รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปี 2550 และแนวโน้มปี 2551  สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  2551  วารสาร/รายงาน
19  รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุปสงค์และอุปทาน      วารสาร/รายงาน
20  Multinational Enterprises  ผศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์    งานวิจัย

ฐานข้อมูลผลงานวิจัย