LOGO


สำมะโนการเกษตรคืออะไร?

     สำมะโนการเกษตร หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเกษตร โดยการสอบถามจากผู้ถือครองทำการเกษตรทุกคนทั่วประเทศ ณ วันสำมะโน
เปรียบเสมือนการฉายภาพนิ่งของการเกษตรของประเทศไทย ณ วันสำมะโน เพื่อแสดงให้เห็นว่า ณ วันสำมะโนประเทศไทยมีจำนวนเกษตรกรเท่าใด อยู่ที่ไหนบ้าง (จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน) มีลักษณะการทำการเกษตรเป็นอย่างไร (มีจำนวน เนื้อที่เท่าไร ทำอะไร ปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์ อะไรบ้าง) มีการศึกษาระดับไหน มีรายได้หนี้สินเท่าใด เป็นต้น23 กย.56 แถลงข่าว ผลการทำสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2556
12 มีค.56 ประชุมชี้แจงสํามะโนการเกษตร ๒๕๕๖
17 มค.56 พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการสนับสนุนนโยบาย Smart Farmer/Smart Officer