รายงานผล

• อุตสาหกรรมการผลิต ปี 2560 : การเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียด (รายงานฉบับสมบูรณ์)
• อุตสาหกรรมการผลิต ปี 2560 : การเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียด (รายงานผลเบื้องต้น)
• อุตสาหกรรมการผลิต ปี 2560 : การเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน (รายงานฉบับสมบูรณ์)
• อุตสาหกรรมการผลิต ปี 2560 : การเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน (รายงานผลเบื้องต้น)
  • อุตสาหกรรมการผลิต (รายจังหวัด) ตามภาค
  • • อุตสาหกรรมการผลิต ปี 2555
    • อุตสาหกรรมการผลิต ปี 2550