รายงานผล

• อุตสาหกรรมการผลิต ปี 2560 (การเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน)
• อุตสาหกรรมการผลิต ปี 2560 (การเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น)
  • อุตสาหกรรมการผลิต (รายจังหวัด) ตามภาค
  • • อุตสาหกรรมการผลิต ปี 2555
    • อุตสาหกรรมการผลิต ปี 2550