ผู้ทำงานในเชิงเศรษฐกิจ  หมายถึง ผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงานทำในวันสำมะโน หรือในคาบเวลา 7 วัน ก่อนวันสำมะโน รวมผู้ที่กำลังอยู่ในระหว่างการหางานทำ ทั้งผู้ที่เคยทำงานและไม่เคยทำงานมาก่อน และผู้ที่รอฤดูการเกษตร
ผู้ไม่ทำงานในเชิงเศรษฐกิจ  ได้แก่ ผู้ที่ทำงานบ้าน  นักเรียน  เด็ก ชราภาพ  พิการ ป่วย ทำงานไม่ได้  พระสงฆ์ และนักบวช 

 การย้ายถิ่น Migration
การย้ายสถานที่อยู่อาศัยจากหมู่บ้านหนึ่งหรือเขตเทศบาลหนึ่งจากที่อยู่ครั้งสุดท้ายมายังอีกหมู่บ้านหนึ่งหรือเขตเทศบาลหนึ่งที่อยู่ในปัจจุบันภายในระยะเวลาน้อยกว่า 5 ปี ก่อน
วันสำมะโน
กรณีต่อไปนี้ไม่นับเป็นการย้ายถิ่น
ก.เปลี่ยนเขตเทศบาลหรือหมู่บ้าน เนื่องจากขยายเขตเทศบาลหรือแยกหมู่บ้าน โดยที่บุคคลหรือครัวเรือนนั้นยังอยู่ประจำที่เดิม
ข.ผู้ย้ายที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา

ผู้ย้ายถิ่น Migrant
ผู้ที่ย้ายสถานที่อยู่อาศัยจากหมู่บ้านหนึ่ง หรือเขตเทศบาลหนึ่ง หรือจากต่างประเทศซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยครั้งสุดท้ายมายังหมู่บ้านหรือเขตเทศบาล ซึ่งเป็นที่ที่อยู่ปัจจุบันที่กำลังถูกสัมภาษณ์

 

การย้ายถิ่นภายในประเทศ Internal migration
การเคลื่อนย้ายของประชากรที่อยู่ในประเทศเดียวกัน คือ ถิ่นต้นทางและถิ่นปลายทาง
เป็นสถานที่ที่อยู่ในประเทศนั้นๆเอง

การย้ายถิ่นสุทธิ  Net migration ผลต่างสุทธิของการย้ายถิ่นเข้าและการย้ายถิ่นออกของประชากรในเขตพื้นที่หนึ่ง อาจออกมาในรูปเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ได้

 

หน้าแรก
สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553
ข่าวสารกิจกรรม สปค.53
การปฎิบัติงานสนาม สปค.53
นานาสาระ ข้อมูลประชากร
คำถามที่พบบ่อยใน สปค.53
ประวัติ สปค.
ตารางตัวชี้วัดที่สำคัญทางประชากร
ข้อมูลสถิติเชิงแผนที่
ตารางสถิติ
ระบบคลังข้อมูล
รายงานผล
รายงานประชากรแฝง
ข้อเสนอแนะ Q&A


  32,109,371
  33,370,082เนื้อหาสาระ คำชี้แจง ติดต่อ Link ที่เกี่ยวข้อง

นานาสาระ ข้อมูลประชากร
อายุนั้นสำคัญไฉน ?
Sex Ratio ชี้ ชายมีน้อยกว่าหญิง !
4 ทศวรรษ....การสมรสของคนไทย
สูงวัยใยต้องกังวล
การย้ายถิ่น
" ส้วม" ใครคิดว่าไม่สำคัญ
การหย่า…ปัญหาที่คนมองข้าม
3 ทศวรรษกับการมีส่วนร่วมของสตรีในตลาดแรงงาน
คนอีสานครองแชมป์ย้ายถิ่นเข้ากรุงเทพ
คนไทยกับการศึกษา
ครัวเรือนไทย

3 ทศวรรษกับการมีส่วนร่วมของสตรีในตลาดแรงงา

จากสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป  ทำให้สตรีมีส่วนร่วมในการทำงานมากขึ้น แม้จะยังไม่เท่าเทียมกับชายนักก็ตาม โดยพบว่าสตรีจำนวนมากเข้ามาเป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีวิถีทางดำเนินชีวิตแบบใหม่ ไม่ใช่ช้างเท้าหลังที่อยู่บ้านเลี้ยงลูกเช่นในอดีต

ร้อยละของการทำงานเชิงเศรษฐกิจ จำแนกตามเพศ พ.ศ. 2523 - 2543

ที่มา : สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2523  – 2543 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

แรงงานสตรีนับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งข้อมูลจากสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2523 - 2543 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ  พบว่า ใน 3 ทศวรรษที่ผ่านมา สตรีที่ทำงานในเชิงเศรษฐกิจ  มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 66.8 ในปี 2523 เป็นร้อยละ 71.2 ในปี 2543 แม้จะถือว่าเป็นอัตราที่น้อยกว่าชายที่มีสูงกว่าร้อยละ 80 แต่ก็ยังนับว่าสังคมไทยในปัจจุบันให้โอกาสสตรีในการทำงานมากขึ้นกว่าแต่ก่อน
สตรีที่มีงานทำมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 40.2 ในปี 2523 เป็นร้อยละ 47.5 ในปี 2533  แต่ลดลงบ้างเล็กน้อยในปี 2543 เป็นร้อยละ 47.1 ทั้งนี้อาจเป็นผลมาจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินของไทยในช่วงปี 2540 ทำให้ภาคธุรกิจส่วนใหญ่ต้องปรับตัว เพื่อความอยู่รอดของธุรกิจ โดยการลดค่าใช้จ่ายในการจ้างงาน ทั้งในรูปของการเลิกจ้าง การลดเวลาการทำงาน มีผลทำให้แรงงานทั้งชายและหญิงต่างก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน

ร้อยละของผู้มีงานทำ จำแนกตามเพศ พ.ศ. 2523 - 2543

ที่มา : สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2523  – 2543 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

ร้อยละของสถานภาพการทำงานของสตรี พ.ศ. 2523 - 2543

ที่มา : สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2523  – 2543 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

นอกจากนี้ยังพบว่า จากสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  ทำให้สตรีเปลี่ยนบทบาทจากที่เคยเป็น แรงงานที่ช่วยทำธุรกิจของครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้าง  เป็นการออกมาหางานทำนอกบ้านและได้รับค่าตอบแทนหรือเงินเดือนเพื่อช่วยเหลือครอบครัว และปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของตัวเองและครอบครัวในภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้จะเห็นได้จากสถานภาพการทำงานของแรงงานสตรีในการทำธุรกิจของครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้าง ที่ลดลงอย่างมากจากร้อยละ 68.9 ในปี 2523 เหลือร้อยละ 46.2 ในปี 2543 ขณะที่สถานภาพการทำงานด้านอื่นๆ คือ ประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง  ลูกจ้างทั้งรัฐบาล  และเอกชนมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น


สำมะโนประชากรและเคหะ 2553 ที่กำลังจะมาถึง จะสามารถชี้ให้เห็นว่าวิกฤตต่างๆ ทั้งของไทยและของโลก จะมีผลกระทบต่อกำลังแรงงานของไทยหรือไม่อย่างไร และช่องว่างของการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงานของชายและหญิงจะแคบหรือกว้างขึ้น สำมะโนประชากรและเคหะ 2553 จะบอกได้อย่างแน่นอน