การย้ายถิ่น Migration
การย้ายสถานที่อยู่อาศัยจากหมู่บ้านหนึ่งหรือเขตเทศบาลหนึ่งจากที่อยู่ครั้งสุดท้ายมายังอีกหมู่บ้านหนึ่งหรือเขตเทศบาลหนึ่งที่อยู่ในปัจจุบันภายในระยะเวลาน้อยกว่า 5 ปี ก่อน
วันสำมะโน
กรณีต่อไปนี้ไม่นับเป็นการย้ายถิ่น
ก.เปลี่ยนเขตเทศบาลหรือหมู่บ้าน เนื่องจากขยายเขตเทศบาลหรือแยกหมู่บ้าน โดยที่บุคคลหรือครัวเรือนนั้นยังอยู่ประจำที่เดิม
ข.ผู้ย้ายที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา

ผู้ย้ายถิ่น Migrant
ผู้ที่ย้ายสถานที่อยู่อาศัยจากหมู่บ้านหนึ่ง หรือเขตเทศบาลหนึ่ง หรือจากต่างประเทศซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยครั้งสุดท้ายมายังหมู่บ้านหรือเขตเทศบาล ซึ่งเป็นที่ที่อยู่ปัจจุบันที่กำลังถูกสัมภาษณ์

 

การย้ายถิ่นภายในประเทศ Internal migration
การเคลื่อนย้ายของประชากรที่อยู่ในประเทศเดียวกัน คือ ถิ่นต้นทางและถิ่นปลายทาง
เป็นสถานที่ที่อยู่ในประเทศนั้นๆเอง

การย้ายถิ่นสุทธิ  Net migration ผลต่างสุทธิของการย้ายถิ่นเข้าและการย้ายถิ่นออกของประชากรในเขตพื้นที่หนึ่ง อาจออกมาในรูปเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ได้

 

หน้าแรก
สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553
ข่าวสารกิจกรรม สปค.53
การปฎิบัติงานสนาม สปค.53
นานาสาระ ข้อมูลประชากร
คำถามที่พบบ่อยใน สปค.53
ประวัติ สปค.
ตารางตัวชี้วัดที่สำคัญทางประชากร
ข้อมูลสถิติเชิงแผนที่
ตารางสถิติ
ระบบคลังข้อมูล
รายงานผล
รายงานประชากรแฝง
ข้อเสนอแนะ Q&A


  32,109,371
  33,370,082เนื้อหาสาระ คำชี้แจง ติดต่อ Link ที่เกี่ยวข้อง

นานาสาระ ข้อมูลประชากร
อายุนั้นสำคัญไฉน ?
Sex Ratio ชี้ ชายมีน้อยกว่าหญิง !
4 ทศวรรษ....การสมรสของคนไทย
สูงวัยใยต้องกังวล
การย้ายถิ่น
" ส้วม" ใครคิดว่าไม่สำคัญ
การหย่า…ปัญหาที่คนมองข้าม
3 ทศวรรษกับการมีส่วนร่วมของสตรีในตลาดแรงงาน
คนอีสานครองแชมป์ย้ายถิ่นเข้ากรุงเทพ
คนไทยกับการศึกษา
ครัวเรือนไทย

ย้ายถิ่น…เรื่องธรรมดาที่ไม่ธรรมดา

        กรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของประเทศ ปัจจุบันประสบกับปัญหาเช่นเดียวกับเมืองใหญ่ๆในโลก ทั้งปัญหาอาชญากรรม มลพิษต่างๆ รวมถึงปัญหาขยะ เป็นต้น การที่เมืองขยายตัว มีสิ่งอำนวยความสะดวกมาก จึงดึงดูดให้ผู้คนหลั่งไหลเข้ามาอยู่อาศัย ทำมาหากินในเมืองเป็นจำนวนมาก ประกอบกับอุตสาหกรรมในเมืองใหญ่นั้นมีความสามารถรองรับแรงงานจากชนบทเข้ามาทำงานด้วยอัตราค่าจ้างที่สูงกว่า และยังเป็นแหล่งสถานศึกษา และสันทนาการ จึงเป็นแรงจูงใจทำให้คนย้ายถิ่นฐานเข้ามา เพื่อเรียนหนังสือ และหางานทำ 


        การย้ายถิ่น ส่วนใหญ่เป็นการ ย้ายถิ่นภายในประเทศ (internal  migration) และส่วนใหญ่เป็นการย้ายถิ่นจากชนบทสู่เมือง  เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในเกือบทุกๆ ประเทศที่มีการเปลี่ยนเศรษฐกิจจากเกษตรกรรมเป็นอุตสาหกรรม ข้อมูลจากสำมะโนประชากรและเคหะใน 3 ทศวรรษที่ผ่านมา (พ.ศ. 2523 พ.ศ. 2533 และ พ.ศ. 2543) แสดงให้เห็นภาพการย้ายถิ่นในประเทศของคนไทยอย่างชัดเจน โดยส่วนใหญ่เป็นการย้ายจากภาคต่างๆ เข้ามาสู้เมืองหลักและเมืองรอง และเป็นการย้ายถิ่นเข้ากรุงเทพมหานครมากที่สุด

          

ข้อมูลจากสำมะโนประชากรและเคหะสะท้อนให้เห็นภาพที่น่า
สนใจอย่างยิ่ง คือในรอบทศวรรษที่ผ่านมา ลักษณะการย้ายถิ่น
ของคนไทยเปลี่ยนไป แม้ว่ากรุงเทพฯ ยังคงเป็นศูนย์ กลางรับ
ผู้ย้ายถิ่นจากทุกภาค แต่พบว่าประชากรย้ายเข้าภาคกลาง
มากที่สุด ทั้งนี้ อาจเนื่อง มาจากถึงจุดอิ่มตัวของงานในกรุงเทพฯ
ที่มีไม่เพียงพอกับความ ต้องการ ทำให้ต้องเบนเข็มไปยังเมืองที่
เจริญรอง ลงมาซึ่ง ได้รับการ พัฒนา และ มีศักยภาพในการจ้าง
งานเพียงพอ ประกอบกับ อาจจะ เป็นผลจากการที่ รัฐบาลมี
นโยบายการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค อื่นๆ เพื่อให้มี
ความสะดวกสบายทั้งในด้านการคมนาคมและสาธารณูปโภค
ด้วย

 


จำนวนผู้ย้ายถิ่นสุทธิ (Net migration): คน

                          ปี
ภาค

สปค. 2523

สปค. 2533

สปค. 2543

กรุงเทพมหานคร

230,072

431,767

118,102

ภาคกลาง

118,758

268,074

719,518

เหนือ

-109,851

-23,176

-55,265

ตะวันออกเฉียงเหนือ

48,274

-240,144

-352,156

ใต้

32,804

-391,398

74,868

  

เมื่อมองถึงอายุของผู้ย้ายถิ่น พบว่าส่วนมากคนในวัยทำงานจะย้ายถิ่นมากกว่าวัยอื่นๆ และการย้ายถิ่นจะลดลงเมื่อประชากรมีอายุเพิ่มขึ้น โดยช่วงอายุที่มีการย้ายถิ่นมากที่สุดจะอยู่ระหว่าง 25-34 ปี เป็นเช่นนี้มาถึง 30 ปีแล้ว คือผู้ย้ายถิ่นส่วนมากจะเป็นวัยหนุ่มสาว วัยทำงาน มีการศึกษาดี ย่อมมีแนวโน้มย้ายถิ่นมากกว่าวัยอื่น

เหตุผลของการย้ายถิ่นส่วนใหญ่ใน 2 ทศวรรษที่ผ่านมาแม้เหตุผลหลักจะเป็นการติดตามบุคคลในครัวเรือน และการหางานทำ ก็ตามแต่ข้อมูลจากสำมะโนประชากรและเคหะในปี พ.ศ. 2543 แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงเหตุผลการย้ายถิ่นที่ผู้ย้ายถิ่นตั้งใจจะย้ายที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นการย้ายถิ่นที่ค่อนข้างถาวร         คงต้องรอดูผลของการทำสำมะโนประชากรและเคหะปี


2553 ที่จะถึงนี้ คงจะสามารถบอกได้ว่าการย้ายถิ่นของคนไทยจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ภาคหรือจังหวัดใดที่จะมีการย้ายถิ่นมากที่สุด รวมทั้งสาเหตุของการย้ายถิ่นจะพลิกผันอย่างไร สำมะโน 2553 บอกเราได้แน่..