การย้ายถิ่น Migration
การย้ายสถานที่อยู่อาศัยจากหมู่บ้านหนึ่งหรือเขตเทศบาลหนึ่งจากที่อยู่ครั้งสุดท้ายมายังอีกหมู่บ้านหนึ่งหรือเขตเทศบาลหนึ่งที่อยู่ในปัจจุบันภายในระยะเวลาน้อยกว่า 5 ปี ก่อน
วันสำมะโน
กรณีต่อไปนี้ไม่นับเป็นการย้ายถิ่น
ก.เปลี่ยนเขตเทศบาลหรือหมู่บ้าน เนื่องจากขยายเขตเทศบาลหรือแยกหมู่บ้าน โดยที่บุคคลหรือครัวเรือนนั้นยังอยู่ประจำที่เดิม
ข.ผู้ย้ายที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา

ผู้ย้ายถิ่น Migrant
ผู้ที่ย้ายสถานที่อยู่อาศัยจากหมู่บ้านหนึ่ง หรือเขตเทศบาลหนึ่ง หรือจากต่างประเทศซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยครั้งสุดท้ายมายังหมู่บ้านหรือเขตเทศบาล ซึ่งเป็นที่ที่อยู่ปัจจุบันที่กำลังถูกสัมภาษณ์

 

การย้ายถิ่นภายในประเทศ Internal migration
การเคลื่อนย้ายของประชากรที่อยู่ในประเทศเดียวกัน คือ ถิ่นต้นทางและถิ่นปลายทาง
เป็นสถานที่ที่อยู่ในประเทศนั้นๆเอง

การย้ายถิ่นสุทธิ  Net migration ผลต่างสุทธิของการย้ายถิ่นเข้าและการย้ายถิ่นออกของประชากรในเขตพื้นที่หนึ่ง อาจออกมาในรูปเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ได้

 

หน้าแรก
สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553
ข่าวสารกิจกรรม สปค.53
การปฎิบัติงานสนาม สปค.53
นานาสาระ ข้อมูลประชากร
คำถามที่พบบ่อยใน สปค.53
ประวัติ สปค.
ตารางตัวชี้วัดที่สำคัญทางประชากร
ข้อมูลสถิติเชิงแผนที่
ตารางสถิติ
ระบบคลังข้อมูล
รายงานผล
รายงานประชากรแฝง
ข้อเสนอแนะ Q&A


  32,109,371
  33,370,082เนื้อหาสาระ คำชี้แจง ติดต่อ Link ที่เกี่ยวข้อง

นานาสาระ ข้อมูลประชากร
อายุนั้นสำคัญไฉน ?
Sex Ratio ชี้ ชายมีน้อยกว่าหญิง !
4 ทศวรรษ....การสมรสของคนไทย
สูงวัยใยต้องกังวล
การย้ายถิ่น
" ส้วม" ใครคิดว่าไม่สำคัญ
การหย่า…ปัญหาที่คนมองข้าม
3 ทศวรรษกับการมีส่วนร่วมของสตรีในตลาดแรงงาน
คนอีสานครองแชมป์ย้ายถิ่นเข้ากรุงเทพ
คนไทยกับการศึกษา
ครัวเรือนไทย


Sex Ratio หรือ อัตราส่วนเพศ หมายถึงจำนวนประชากรเพศชาย ต่อจำนวนประชากรเพศหญิง 100 คน ถ้าอัตราส่วนเพศของประชากรไทยในปี 2543 มีค่าเท่ากับ 97 ก็หมายความว่า ในปี 2543 ถ้าประเทศไทยมีประชากรหญิง 100 คน จะมีประชากรชาย 97 คน  ซึ่งก็เป็นไปตามหัวข้อเรื่องที่ว่า sex ratio ชี้  (จำนวนประชากร)ชาย มีน้อยกว่า (จำนวนประชากร)หญิง อัตราส่วนเพศ นอกจากจะใช้กับจำนวนประชากรชายและหญิงแล้ว อาจจะใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับชายและหญิงก็ได้  นั้นคืออัตราส่วนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเพศชายหาร ด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเพศหญิง  
อัตราส่วนเพศที่มีการอ้างถึงมากคือ อัตราส่วนเพศเมื่อแรกเกิด   (Sex Ratio at Birth)  ซึ่งบอกให้ทราบว่าถ้าเด็กเกิดใหม่เป็นหญิง 100 คน จะเป็นเพศชายกี่คน
สมัยหนึ่งในประเทศที่มีประชากรจำนวนมาก และรัฐมีนโยบายการคุมกำเนิดอย่างเคร่งครัดแบบ One child family คือครอบครัวหนึ่งมีลูกได้คนเดียว  แต่เกือบทุกครอบครัวก็ต้องการมีบุตรชายไว้สืบสกุล  ดังนั้นเมื่อเด็กคลอดออกมาเป็นเพศหญิง โอกาสที่จะมีชีวิตอยู่รอดจึงน้อยมาก  แต่ธรรมเนียมแบบนั้นปัจจุบันค่อยจางหายไปมากแล้ว เรื่องเกี่ยวกับเพศมีศัพท์ภาษาอังกฤษใช้อยู่สองคำ คือ Sex  กับ Gender   คำว่า Sex  ใช้กับความแตกต่างระหว่างเพศในด้านชีววิทยาหรือด้านกายภาพ  ส่วน Gender ใช้กับความแตกต่างระหว่างเพศในด้านวัฒนธรรม  ตัวอย่างเช่น สำมะโนจะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากรเพศชายและหญิง (Sex)  เมื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์หาความแตกต่างในเรื่องต่างๆระหว่างเพศชายและหญิงแล้ว จะได้บทสรุปออกมาเป็นความแตกต่างของ Gender  เช่น นับจำนวนคนทำงานในเหมืองแล้ว ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ข้อมูลนี้สะท้อนข้อสมมุติฐานของสังคมว่า  มีแต่ผู้ชายที่สามารถทนต่องานหนักได้มากกว่าผู้หญิง