การย้ายถิ่น Migration
การย้ายสถานที่อยู่อาศัยจากหมู่บ้านหนึ่งหรือเขตเทศบาลหนึ่งจากที่อยู่ครั้งสุดท้ายมายังอีกหมู่บ้านหนึ่งหรือเขตเทศบาลหนึ่งที่อยู่ในปัจจุบันภายในระยะเวลาน้อยกว่า 5 ปี ก่อน
วันสำมะโน
กรณีต่อไปนี้ไม่นับเป็นการย้ายถิ่น
ก.เปลี่ยนเขตเทศบาลหรือหมู่บ้าน เนื่องจากขยายเขตเทศบาลหรือแยกหมู่บ้าน โดยที่บุคคลหรือครัวเรือนนั้นยังอยู่ประจำที่เดิม
ข.ผู้ย้ายที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา

ผู้ย้ายถิ่น Migrant
ผู้ที่ย้ายสถานที่อยู่อาศัยจากหมู่บ้านหนึ่ง หรือเขตเทศบาลหนึ่ง หรือจากต่างประเทศซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยครั้งสุดท้ายมายังหมู่บ้านหรือเขตเทศบาล ซึ่งเป็นที่ที่อยู่ปัจจุบันที่กำลังถูกสัมภาษณ์

 

การย้ายถิ่นภายในประเทศ Internal migration
การเคลื่อนย้ายของประชากรที่อยู่ในประเทศเดียวกัน คือ ถิ่นต้นทางและถิ่นปลายทาง
เป็นสถานที่ที่อยู่ในประเทศนั้นๆเอง

การย้ายถิ่นสุทธิ  Net migration ผลต่างสุทธิของการย้ายถิ่นเข้าและการย้ายถิ่นออกของประชากรในเขตพื้นที่หนึ่ง อาจออกมาในรูปเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ได้

 

หน้าแรก
สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553
ข่าวสารกิจกรรม สปค.53
การปฎิบัติงานสนาม สปค.53
นานาสาระ ข้อมูลประชากร
คำถามที่พบบ่อยใน สปค.53
ประวัติ สปค.
ตารางตัวชี้วัดที่สำคัญทางประชากร
ข้อมูลสถิติเชิงแผนที่
ตารางสถิติ
ระบบคลังข้อมูล
รายงานผล
รายงานประชากรแฝง
ข้อเสนอแนะ Q&A


  32,109,371
  33,370,082เนื้อหาสาระ คำชี้แจง ติดต่อ Link ที่เกี่ยวข้อง

นานาสาระ ข้อมูลประชากร
อายุนั้นสำคัญไฉน ?
Sex Ratio ชี้ ชายมีน้อยกว่าหญิง !
4 ทศวรรษ....การสมรสของคนไทย
สูงวัยใยต้องกังวล
การย้ายถิ่น
" ส้วม" ใครคิดว่าไม่สำคัญ
การหย่า…ปัญหาที่คนมองข้าม
3 ทศวรรษกับการมีส่วนร่วมของสตรีในตลาดแรงงาน
คนอีสานครองแชมป์ย้ายถิ่นเข้ากรุงเทพ
คนไทยกับการศึกษา
ครัวเรือนไทย

อายุนั้นสำคัญไฉน ?

อายุ
(Age)

กลุ่มอายุ
(Age Groups)
รูปแบบของอายุ
(Age Patterns)
การคาดประมาณประชากร
(Population Projection)

  วัยทารก

             วัยเด็ก

วัยเรียน

            วัยรุ่น
ตั้งแต่เกิดจนตาย อายุของคนต้องผ่านเข้าสู่วัยต่างๆ ตั้งแต่วัยทารกไปจนถึงวัยชรา ลองนึกดูว่าในแต่ละวัยอายุเกี่ยวข้องกับเราอย่างไรบ้าง  ในเรื่องเฉพาะตัวบุคล ในวัยทารกอายุหรือวัย บอกถึงพัฒนาการของร่างกายว่าเป็นไปตามปกติหรือไม่ เราคงเคยได้ยินพ่อแม่เด็กพูดว่า อายุเท่านี้แล้ว ทำไมฟันน้ำนมยังไม่ขึ้น ทำไมปากหนักไม่ยอมพูด ทำไมยังไม่ยอมเดิน ฯลฯ

  
              วัยทำงาน             

เมื่อเติบโตขึ้น อายุบอกว่าถึงเวลาต้องเข้าโรงเรียนแล้ว อายุถึงกำหนดเกณฑ์ทหาร อายุถึงวัยมีคู่ได้แล้ว อายุขึ้นคานแล้ว อายุมากเกินกว่าจะมีลูก ตายตั้งแต่อายุยังน้อย ฯลฯ  ทุกสิ่งล้วนบอกด้วยอายุ ในเรื่องความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและสังคมรอบตัว อายุบอกอะไรบ้าง ยกตัวอย่างในวัยทารก ต้องใช้เครื่องอุปโภคบริโภค เช่น นม ผ้าอ้อม เสื้อเด็กอ่อน เปล รถเข็น ของเด็กเล่น จิปาถะ เมื่ออายุถึงกำหนด ก็ต้องไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคเป็นระยะตามที่แพทย์นัด ถ้าพ่อแม่ต้องไปทำงาน ก็อาจต้องไปฝากเลี้ยงตามสถานรับเลี้ยงเด็ก เป็นต้น

    

          
                 วัยเจริญพันธุ์ 

จะเห็นได้ว่า สิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับทารก นอกจากตัวบุคลหรือหน่วยงานที่รับเลี้ยงดูเด็กแล้ว ยังมีหน่วยงานภาครัฐ ที่ดูแลเรื่องหมอเรื่องยา มีโรงงานและร้านค้าที่ผลิตสินค้าและบริการ สำหรับวัยทารกสารพัดชนิด นี่แค่วัยแบบเบาะ ยังเรียกร้องหรือเลือกอะไรกับใครไม่ได้ ก็ยังมีความต้องการปัจจัยหล่อเลี้ยงชีวิตมากมายหลายสิ่ง แล้วถ้าหากรวมความต้องการของคนทุกวัยทุกอายุเข้าด้วยกันแล้ว จะต้องมีสินค้าและบริการหลากหลายประเภทขนาดไหน ไม่น่าเชื่อว่าความแตกต่างของอายุเพียงอย่างเดียว จะก่อให้เกิดสิ่งของและบริการ มาสนองความต้องการของมนุษย์ได้มากมายมหาศาลอย่างน่าอัศจรรย์ใจ


   
วัยชรา/วัยสูงอายุ

หันมามองสถานการณ์ปัจจุบันรอบตัวเราบ้าง ว่ามีอะไรเกี่ยวข้องกับอายุอีก ระยะนี้ การแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 กำลังเป็นข่าวใหญ่ที่ทำให้บางคนถึงกับไม่อยากออกจากบ้าน เพราะกลัวว่าจะเสี่ยงกับการติดโรค หนึ่งในตัวกำหนด “กลุ่มเสี่ยง” ของผู้ที่จะติดโรคก็คือ อายุ  เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี และผู้สูงวัยอายุ 65 ปีขึ้นไป ถูกระบุว่าเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่จะติดโรคสูงกว่าวัยอื่นๆ      ด้านสุขภาพอนามัย โรคยอดนิยมในปัจจุบัน เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน เป็นต้น  มีอัตราเสี่ยงของการเกิดโรคสูงในกลุ่มผู้สูงอายุ นั่นคือ อายุมากโอกาสจะเป็นโรคก็จะสูงตามไปด้วย เพราะเมื่ออายุมากขึ้น ระบบการทำงานของอวัยวะต่างๆ ภายในร่างกาย เริ่มถดถอยลงไปเรื่อยๆ ถ้าเป็นกรณีเกิดโรคระบาดร้ายแรง และประชากรในกลุ่มเสี่ยงมีจำนวนมาก โอกาสที่โรคจะแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว และความสูญเสียที่จะเกิดตามมา ก็จะสูงตามไปด้วย         

 

"ชุมชนของเรามีคนอายุ 60 ปีขึ้นไปไม่เกินยี่สิบคน
พ่อสั่งซื้อไม้เท้ามาขายให้ใครตั้ง 100 อัน"

"เอาน่า! อีกซักสามสิบปี  คนในชุมชนก็ต้องแก่หมดทุกคน
น่ะแหละ รวมทั้งแกด้วย"


สรุปได้ว่าข้อมูลจำนวนประชากรมีความสำคัญและจำเป็นสำหรับทั้งภาครัฐและเอกชนสำหรับภาครัฐ ข้อมูลจำนวนประชากรและตัวชี้วัดที่จัดทำขึ้นจากข้อมูลเกี่ยวกับประชากร สามารถนำไปใช้ประกอบการกำหนดนโยบายและมาตรการเกี่ยวกับประชากรให้เหมาะสมและเพียงพอ ทั้งในด้านการให้บริการสุขอนามัยแม่และเด็ก การจัดการศึกษา การจัดสวัสดิการด้านสังคมสำหรับประชากรวัยต่างๆ   นอกจากนี้ยังนำไปใช้เป็นฐานในการคำนวณการคาดประมาณประชากรในอนาคต  เพื่อวางแผนและกำหนดนโยบายระยะยาวของภาครํฐ ซึ่งมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง   เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงจำนวนประชากรมีผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการพัฒนาประเทศ   สำหรับภาคเอกชน ข้อมูลเกี่ยวกับประชากรตามกลุ่มอายุ จะชี้ให้เห็นว่ากลุ่ม “เป้าหมาย” หรือกลุ่มผู้ต้องการใช้สินค้าและบริการสำหรับแต่ละวัย มีจำนวนมากน้อยเพียงใด และอยู่ที่ไหนบ้าง สถานประกอบการจะได้วางแผนการผลิตและจำหน่ายให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ไม่ให้สินค้ามีมากจนล้นตลาด หรือน้อยเกินไปจนขาดตลาด เป็นต้น
เมื่อเห็นความสำคัญและประโยชน์ของข้อมูลอายุของประชากรแล้ว  จะหาข้อมูลจำนวนประชากรในแต่ละวัยหรือแต่ละกลุ่มอายุได้จากที่ไหน

 

อ่านต่อ.....