หน้าแรก
สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553
ข่าวสารกิจกรรม สปค.53
การปฎิบัติงานสนาม สปค.53
นานาสาระ ข้อมูลประชากร
คำถามที่พบบ่อยใน สปค.53
ประวัติ สปค.
ตารางตัวชี้วัดที่สำคัญทางประชากร
ข้อมูลสถิติเชิงแผนที่
ตารางสถิติ
ระบบคลังข้อมูล
รายงานผล
รายงานประชากรแฝง
ข้อเสนอแนะ Q&A


  32,109,371
  33,370,082


Census Table - ตารางสถิติจากรายงานผลล่วงหน้า และรายงานผลฉบับสมบูรณ์
สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2543
สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553

ตารางที่

1

ประชากร จำแนกตามเพศ ครัวเรือนจำแนกตามประเภทของครัวเรือน จังหวัด และเขตการปกครอง

 

 

 

ทั่วราชอาณาจักร
กรุงเทพมหานคร
กลาง
เหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ใต้

 

ตารางที่

2

ประชากร จำแนกอายุรายปี เพศ และเขตการปกครอง

 

 

 

ทั่วราชอาณาจักร
กรุงเทพมหานคร
กลาง
เหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ใต้

 

ตารางที่

3

ประชากร จำแนกตามกลุ่มอายุ เพศ และเขตการปกครอง

 

 

 

ทั่วราชอาณาจักร
กรุงเทพมหานคร
กลาง
เหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ใต้

 

ตารางที่

4

ประชากร จำแนกตามศาสนา เพศ และเขตการปกครอง

 

 

 

ทั่วราชอาณาจักร
กรุงเทพมหานคร
กลาง
เหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ใต้

 

ตารางที่

5

ประชากร จำแนกตามสัญชาติ เพศ และเขตการปกครอง

 

 

 

ทั่วราชอาณาจักร
กรุงเทพมหานคร
กลาง
เหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ใต้

 

ตารางที่

6

ประชากร จำแนกตามการมีชื่อในทะเบียนบ้าน เพศ และเขตการปกครอง

 

 

 

ทั่วราชอาณาจักร
กรุงเทพมหานคร
กลาง
เหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ใต้

 

ตารางที่

7

ประชากร จำแนกตามภาษาที่ใช้พูดในครัวเรือน เพศ และเขตการปกครอง

 

 

 

ทั่วราชอาณาจักร
กรุงเทพมหานคร
กลาง
เหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ใต้

 

ตารางที่

8

ประชากรอายุ 3 ปีขึ้นไป จำแนกตามระดับชั้นที่กำลังเรียน กลุ่มอายุ เพศ และเขตการปกครอง

 

 

 

ทั่วราชอาณาจักร
กรุงเทพมหานคร
กลาง
เหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ใต้

 

ตารางที่

9

ประชากรอายุ 3 ปีขึ้นไป จำแนกตามระดับชั้นที่เรียนสำเร็จ กลุ่มอายุ เพศ และเขตการปกครอง

 

 

 

ทั่วราชอาณาจักร
กรุงเทพมหานคร
กลาง
เหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ใต้

 

ตารางที่

10

ประชากรอายุ 10 ปีขึ้นไป จำแนกตามการอ่านออกเขียนได้ กลุ่มอายุ เพศ และเขตการปกครอง

 

 

 

ทั่วราชอาณาจักร
กรุงเทพมหานคร
กลาง
เหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ใต้

 

ตารางที่

11

ประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไป จำแนกตามสถานภาพสมรส กลุ่มอายุ เพศ และเขตการปกครอง

 

 

 

ทั่วราชอาณาจักร
กรุงเทพมหานคร
กลาง
เหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ใต้

 

ตารางที่

12

หญิงเคยสมรสอายุ 13 ปีขึ้นไป จำแนกตามจำนวนบุตรเกิดรอด จำนวนบุตรเกิดรอดโดยเฉลี่ย
กลุ่มอายุของหญิง และเขตการปกครอง
ทั่วราชอาณาจักร
กรุงเทพมหานคร
กลาง
เหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ใต้

 

ตารางที่

13

หญิงเคยสมรสอายุ 13 ปีขึ้นไป จำแนกตามจำนวนบุตรที่มีชีวิตอยู่ จำนวนบุตรที่มีชีวิตอยู่โดยเฉลี่ย
กลุ่มอายุของหญิง และเขตการปกครอง
ทั่วราชอาณาจักร
กรุงเทพมหานคร
กลาง
เหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ใต้

ตารางที่

14

ประชากรจำแนกตามลักษณะความพิการ เพศ และเขตการปกครอง
ทั่วราชอาณาจักร
กรุงเทพมหานคร
กลาง
เหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ใต้

ตารางที่

15

ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่ทำงานในรอบปี จำแนกตามหมวดอาชีพ กลุ่มอายุ เพศ และเขตการปกครอง
ทั่วราชอาณาจักร
กรุงเทพมหานคร
กลาง
เหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ใต้

ตารางที่

16

ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่ทำงานในรอบปี จำแนกตามหมวดอุตสาหกรรม กลุ่มอายุ เพศ
และเขตการปกครอง
ทั่วราชอาณาจักร
กรุงเทพมหานคร
กลาง
เหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ใต้

ตารางที่

17

ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่ทำงานในรอบปี จำแนกตามสถานภาพการทำงาน กลุ่มอายุ เพศ
และเขตการปกครอง
ทั่วราชอาณาจักร
กรุงเทพมหานคร
กลาง
เหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ใต้

ตารางที่

18

ประชากร จำแนกตามสถานที่เกิด เพศ และเขตการปกครอง
ทั่วราชอาณาจักร
กรุงเทพมหานคร
กลาง
เหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ใต้

ตารางที่

19

ประชากร จำแนกตามลักษณะการย้ายถิ่น เพศ และเขตการปกครอง
ทั่วราชอาณาจักร
กรุงเทพมหานคร
กลาง
เหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ใต้

ตารางที่

20

ประชากรที่ย้ายถิ่นภายใน 5 ปี จำแนกตามสถานที่อยู่ก่อนย้าย กลุ่มอายุ และเพศ
ทั่วราชอาณาจักร
กรุงเทพมหานคร
กลาง
เหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ใต้

ตารางที่

21

ประชากรที่ย้ายถิ่นภายใน 5 ปี จำแนกตามเหตุผลของการย้ายถิ่น เพศ และเขตการปกครอง
ทั่วราชอาณาจักร
กรุงเทพมหานคร
กลาง
เหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ใต้

ตารางที่

22

ครัวเรือนส่วนบุคคล จำแนกตามกลุ่มอายุของหัวหน้าครัวเรือน เพศ และเขตการปกครอง
ทั่วราชอาณาจักร
กรุงเทพมหานคร
กลาง
เหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ใต้

 

 

 

 

 

 

ตารางเคหะ

ตารางที่

1

ครัวเรือนส่วนบุคคล จำแนกตามประเภทของที่อยู่อาศัย การครอบครองที่อยู่อาศัย และเขตการปกครอง

 

 

ทั่วราชอาณาจักร
กรุงเทพมหานคร
กลาง
เหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ใต้

ตารางที่

2

ครัวเรือนส่วนบุคคล จำแนกตามประเภทของที่อยู่อาศัย ลักษณะของที่อยู่อาศัย และเขตการปกครอง

 

 

ทั่วราชอาณาจักร
กรุงเทพมหานคร
กลาง
เหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ใต้

ตารางที่

3

ครัวเรือนส่วนบุคคล จำแนกตามขนาดของครัวเรือน ประเภทของที่อยู่อาศัย และเขตการปกครอง

 

 

ทั่วราชอาณาจักร
กรุงเทพมหานคร
กลาง
เหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ใต้

ตารางที่

4

ครัวเรือนส่วนบุคคล จำแนกตามการถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน และเขตการปกครอง

 

 

ทั่วราชอาณาจักร
กรุงเทพมหานคร
กลาง
เหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ใต้

ตารางที่

5

ครัวเรือนส่วนบุคคล จำแนกตามเชื้อเพลิงส่วนใหญ่ที่ใช้ในการประกอบอาหาร ประเภทของที่อยู่อาศัย
และเขตการปกครอง

 

 
ทั่วราชอาณาจักร
กรุงเทพมหานคร
กลาง
เหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ใต้

 

ตารางที่

6

ครัวเรือนส่วนบุคคล จำแนกตามลักษณะการใช้ส้วม ประเภทของที่อยู่อาศัย และเขตการปกครอง

 

 
ทั่วราชอาณาจักร
กรุงเทพมหานคร
กลาง
เหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ใต้

 

ตารางที่

7

ครัวเรือนส่วนบุคคล จำแนกตามแหล่งที่มาของน้ำดื่ม และน้ำใช้ส่วนใหญ่ ประเภทของที่อยู่อาศัย
และเขตการปกครอง

 

 
ทั่วราชอาณาจักร
กรุงเทพมหานคร
กลาง
เหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ใต้

 

ตารางที่

8

ครัวเรือนส่วนบุคคล จำแนกตามการเป็นเจ้าของเครื่องใช้ การมีอุปกรณ์เทคโนโลยี และเขตการปกครอง
ทั่วราชอาณาจักร
กรุงเทพมหานคร
กลาง
เหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ใต้