หน้าแรก
สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553
ข่าวสารกิจกรรม สปค.53
การปฎิบัติงานสนาม สปค.53
นานาสาระ ข้อมูลประชากร
คำถามที่พบบ่อยใน สปค.53
ประวัติ สปค.
ตารางตัวชี้วัดที่สำคัญทางประชากร
ข้อมูลสถิติเชิงแผนที่
ตารางสถิติ
ระบบคลังข้อมูล
รายงานผล
รายงานประชากรแฝง
ข้อเสนอแนะ Q&A


  32,109,371
  33,370,082


Census Table - ตารางสถิติจากรายงานผลล่วงหน้า และรายงานผลฉบับสมบูรณ์
สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2543
สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553
สถิติประชากร
ตาราง 1 ประชากรจำแนกตามเพศ ครัวเรือน จำแนกตามประเภทของครัวเรือน จังหวัด และเขตการปกครอง
ตาราง 2 ประชากรจำแนกตามอายุรายปี เพศ และเขตการปกครอง
ตาราง 3 ประชากรจำแนกตามหมวดอายุ เพศ และเขตการปกครอง
ตาราง 4 ประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไป จำแนกตามสถานภาพสมรส หมวดอายุ เพศ เขตการปกครอง
ตาราง 5 ประชากรจำแนกตามศาสนา หมวดอายุ เพศ และเขตการปกครอง
สถิติเคหะ
ตารางที่ 1 ครัวเรือนส่วนบุคคล จำแนกตามประเภทของที่อยู่อาศัย การครอบครองที่อยู่อาศัย และเขตการปกครอง
ตารางที่ 2 ครัวเรือนส่วนบุคคล จำแนกตามประเภทของที่อยู่อาศัย วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง และเขตการปกครอง
ตารางที่ 3 ครัวเรือนส่วนบุคล จำแนกตามการครอบครองที่อยู่อาศัย ประเภทของที่อยู่อาศัย และเขตการปกครอง
ตารางที่ 4 ครัวเรือนส่วนบุคล จำแนกตามการถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน ประเภทของที่อยู่อาศัย และเขตการปกครอง
ตารางที่ 5 ครัวเรือนส่วนบุคล จำแนกตามขนาดของครัวเรือน ประเภทของที่อยู่อาศัย และเขตการปกครอง
ตารางที่ 6 ครัวเรือนส่วนบุคล จำแนกตามเชื้อเพลิงส่วนใหญ่ที่ใช้ในการประกอบอาหาร ประเภทของที่อยู่อาศัย และเขตการปกครอง
ตารางที่ 7 ครัวเรือนส่วนบุคล จำแนกตามลักษณะการใช้ส้วม ประเภทของที่อยู่อาศัย และเขตการปกครอง
ตารางที่ 8 ครัวเรือนส่วนบุคล จำแนกตามแหล่งที่มาของน้ำดื่ม น้ำใช้ส่วนใหญ่ ประเภทของที่อยู่อาศัย และเขตการปกครอง
ตารางที่ 9 ครัวเรือนส่วนบุคล จำแนกตามประเภทบริภัณฑ์ ประเภทของที่อยู่อาศัย และเขตการปกครอง
ตารางที่ 10 ครัวเรือนส่วนบุคล จำแนกตามประเภทและจำนวนบริภัณฑ์ และเขตการปกครอง