หน้าแรก
สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553
ข่าวสารกิจกรรม สปค.53
การปฎิบัติงานสนาม สปค.53
นานาสาระ ข้อมูลประชากร
คำถามที่พบบ่อยใน สปค.53
ประวัติ สปค.
ตารางตัวชี้วัดที่สำคัญทางประชากร
ข้อมูลสถิติเชิงแผนที่
ตารางสถิติ
ระบบคลังข้อมูล
รายงานผล
รายงานประชากรแฝง
ข้อเสนอแนะ Q&A


  32,109,371
  33,370,082


เนื้อหาสาระ คำชี้แจง ติดต่อ Link ที่เกี่ยวข้อง

นานาสาระ ข้อมูลประชากร
อายุนั้นสำคัญไฉน ?
Sex Ratio ชี้ ชายมีน้อยกว่าหญิง !
4 ทศวรรษ....การสมรสของคนไทย
สังคมสูงวัย
การย้ายถิ่น


อายุคาดเฉลี่ย
(Life Expectancy)

สังคมผู้สูงอายุ
(Aging Society)

อายุมัธยฐาน
(Median Age)

อัตราส่วนการเกื้อหนุนผู้สูงอายุ (Potential Support Ratio)อัตราส่วนการเกื้อหนุนผู้สูงอายุ
(Potential Support Ratio) หมายถึงจำนวนคนใน วัยแรงงาน (อายุ 15-59 ปี) เทียบกับจำนวนผู้สูงอายุ 60 ปี กล่าวคือ ผู้สูงอายุหนึ่งคนจะมีประชากรในวัยแรงงานช่วยเหลือดูแลกี่คน

อัตราส่วนการเกื้อหนุนผู้สูงอายุ พ.ศ. 2523-2573


ที่มา : สำมะโนประชากรและเคหะ 2523 2533 และ 2543.สำนักงานสถิติแห่งชาติ
 การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2543-2573.
 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ