หน้าแรก
สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553
ข่าวสารกิจกรรม สปค.53
การปฎิบัติงานสนาม สปค.53
นานาสาระ ข้อมูลประชากร
คำถามที่พบบ่อยใน สปค.53
ประวัติ สปค.
ตารางตัวชี้วัดที่สำคัญทางประชากร
ข้อมูลสถิติเชิงแผนที่
ตารางสถิติ
ระบบคลังข้อมูล
รายงานผล
รายงานประชากรแฝง
ข้อเสนอแนะ Q&A


  32,109,371
  33,370,082


เนื้อหาสาระ คำชี้แจง ติดต่อ Link ที่เกี่ยวข้อง

นานาสาระ ข้อมูลประชากร
อายุนั้นสำคัญไฉน ?
Sex Ratio ชี้ ชายมีน้อยกว่าหญิง !
4 ทศวรรษ....การสมรสของคนไทย
สังคมสูงวัย
การย้ายถิ่น


อายุคาดเฉลี่ย
(Life Expectancy)

สังคมผู้สูงอายุ
(Aging Society)

อายุมัธยฐาน
(Median Age)

อัตราส่วนการเกื้อหนุนผู้สูงอายุ (Potential Support Ratio)อายุมัธยฐาน
(Median Age) หมายถึงคืออายุตรงกลางที่แบ่งประชากรออกเป็นสองส่วนเท่า ๆ กัน ส่วนหนึ่งมีอายุน้อยกว่าอายุมัธยฐาน และอีกส่วนหนึ่งมีอายุมากกว่าอายุมัธยฐาน เช่นอายุมัธยฐานจากสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2543 มีค่า 29.2 ปี หมายความว่าครึ่งประเทศมีอายุมากกว่า 29.2 ปี และอีกครึ่งประเทศ มีอายุน้อยกว่า 29.2 ปี  
ในปัจจุบันพบว่าประชากรมีอายุยืนยาวขึ้น  จากการคาดประมาณอายุมัธยฐานประชากรของประเทศไทย 2543-2573 ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบว่าอีก 20 ปีข้างหน้า อายุมัธยฐานของประชากรไทยจะเพิ่มสูงขึ้นเป็น 40 ปี      ลองสมมุติง่ายๆ ดูว่าอีก 20 ปีข้างหน้า ถ้าประชากรไทยมีจำนวนประมาณ 70 ล้านคนจะมีประชากรครึ่งหนึ่ง หรือ 35 ล้านคนที่มีอายุสูงกว่า 40 ปี นั่นเอง