หน้าแรก
สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553
ข่าวสารกิจกรรม สปค.53
การปฎิบัติงานสนาม สปค.53
นานาสาระ ข้อมูลประชากร
คำถามที่พบบ่อยใน สปค.53
ประวัติ สปค.
ตารางตัวชี้วัดที่สำคัญทางประชากร
ข้อมูลสถิติเชิงแผนที่
ตารางสถิติ
ระบบคลังข้อมูล
รายงานผล
รายงานประชากรแฝง
ข้อเสนอแนะ Q&A


  32,109,371
  33,370,082


Quick Stat - สำมะโนประชากรและเคหะ
  
ตัวชี้วัดที่สำคัญของประชากรและที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2523 – 2553 ทั่วราชอาณาจักร
Key indicators of the population and housing 1980 - 2010

รายการ

2523

2533

2543

2553

Items

1980

1990

2000

2010

ลักษณะทางประชากร

 

 

 

 

Demographic characteristics

  ประชากรรวม ('000)

44,824.5

54,548.5

60,916.4

65,981.7

  Total population ('000)

  ประชากรในเขตเทศบาล (%)

26.4

29.4

31.1

44.2

  Population in municipal area (%)

  อัตราส่วนเพศ (ชายต่อหญิง 100 คน)

99.3

98.5

97.1

96.2

  Sex ratio (males per 100 females)

  อัตราการเพิ่มของประชากรต่อปี

2.65

1.96

1.10

0.80

  Annual population growth rate

  อายุมัธยฐาน (ปี)

19.4

24.6

29.2

34.7

  Median age (years)

  ประชากรตามหมวดอายุ

 

 

 

 

  Population by age group

     วัยเด็ก 0-14 ปี (%)

38.3

29.2

24.4

19.2

     0-14 years (%)

     วัยแรงงาน 15-59 ปี (%)

56.2

63.4

66.1

67.9

     15-59 years (%)

     วัยสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป (%)

5.5

7.4

9.5

12.9

     60 years and over (%)

  อัตราส่วนการเป็นภาระ (ต่อประชากรอายุ 15-59 ปี 100 คน)

 

 

 

 

  Age dependency ratio (per 100 adults 15-59 years)

     รวม

77.8

57.7

51.2

47.3

     Total

     ประชากรอายุ 0-14 ปี

68.1

46.1

36.8

28.3

     population aged 0 - 14 years

     ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป

9.7

11.6

14.4

19.0

     population aged 60 years and over 

  อายุเฉลี่ยเมื่อแรกสมรส

 

 

 

 

  Singulate mean age at first marriage (SMAM)

     รวม

-

24.7

25.6

28.4

     Total

     ชาย

24.8

25.9

27.2

28.3

     Male

     หญิง

22.8

23.5

24.0

23.7

     Female

  ประชากรที่มีสัญชาติไทย (%)

na

na

99.3

95.9

  Thai nationalities (%)

  ประชากรที่ไม่ใช่สัญชาติไทย (%)

na

na

0.7

4.1

  Non Thai nationalities (%)

  ประชากรที่นับถือศาสนาพุทธ (%)

95.5

95.2

94.2

93.6

  Buddhists (%)

  ประชากรที่นับถือศาสนาอิสลาม (%)

3.9

4.1

4.6

4.9

  Muslims (%)

  ประชากรที่นับถือศาสนาคริสต์ (%)

-

0.5

0.8

1.2

  Christianity (%)

  ประชากรที่มีชื่อในทะเบียนบ้านตามที่อยู่อาศัยจริง (%)

na

na

na

78.6

  Registered in actual resident (%)

  ประชากรที่มีชื่อในทะเบียนบ้านภายในจังหวัดที่อยู่อาศัยจริง (%)

na

na

na

87.5

  Registered in actual province resident (%)

การศึกษา

 

 

 

 

Education

  จำนวนปีโดยเฉลี่ยที่สำเร็จการศึกษาของ

5.4

5.7

7.2

8.1

  Average years of education attainment

     ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป (ปี)

 

     of population aged 15 years and over (year)

  ประชากรอายุ 6 -24 ปี ที่ไม่ได้กำลังเรียนหนังสือ (%)

54.9

54.5

38.9

29.4

  Population aged 6-24 years not attending school (%)

การอ่านออกเขียนได้ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป

 

 

 

 

Literacy of population aged 15 years and over

  ประชากรที่อ่านและเขียนภาษาใดได้ (%)

na

na

92.6

98.2

  Population can read and write any language (%)

  ประชากรที่อ่านและเขียนภาษาไทยได้ (%)

na

92.5

na

96.4

  Population can read and write Thai language (%)

  ประชากรที่อ่านและเขียนภาษาอื่นได้ (%)

na

na

na

16.7

  Population can read and write others language (%)

  na : ไม่มีข้อถามในปีนั้น

 

          not available  

การทำงานของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป

 

 

 

 

Employment of population aged 15 years and over

  ประชากรที่ทำงานในรอบปีทั้งสิ้น (%)

-

79.0

73.3

73.5

  Population work in the last year (%)

     ประชากรที่ทำงานในภาคเกษตรกรรม (%)

73.2

66.8

56.2

43.6

     Population in agricultural sector (%)

  สถานภาพการทำงาน (%)

 

 

 

 

  Work status (%)

     นายจ้าง

0.2

0.8

1.3

2.0

     Employers

     ธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง

31.9

29.5

30.8

33.2

     Own account workers

     ลูกจ้าง (รัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน)

20.9

27.0

35.9

42.3

     Employees

     ช่วยธุรกิจในครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้าง

47.0

42.7

31.9

22.2

     Unpaid family workers

     การรวมกลุ่ม

na

na

0.1

0.3

     Members of producers' cooperatives

ภาวะเจริญพันธุ์

 

 

 

 

Fertility

  จำนวนบุตรเกิดรอดเฉลี่ย 

3.34

2.36

1.88

1.52

  Mean number of children ever born

     (ต่อสตรีเคยสมรสอายุ 15-49 ปี)

 

     (Per ever married women 15-49 years)

  จำนวนบุตรที่มีชีวิตอยู่โดยเฉลี่ย 

3.06

2.28

1.83

1.50

  Mean number of children still living

     (ต่อสตรีเคยสมรสอายุ 15-49 ปี)

 

 

 

 

     (Per ever married women 15-49 years)

การย้ายถิ่น

 

 

 

 

Migration

  การย้ายถิ่นในช่วง 5 ปี

 

 

 

 

  Five years migration

     ประชากรที่ย้ายถิ่นภายใน 5 ปี (%)

7.9

6.9

6.2

9.4

   Population who migrated within previous 5 years (%)

     ประชากรที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในจังหวัดที่เกิด (%)

14.8

14.4

19.4

21.8

   Population who were not living

 

 

 

 

 

      in province of birth (%)

ลักษณะของครัวเรือน

 

 

 

 

Households characteristics

  จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น ('000)

8,459.8

12,366.5

15,937.8

20,523.5

  Total  households ('000)

  จำนวนครัวเรือนกลุ่มบุคคล ('000)

40.6

48.7

60.6

159.1

  Collective households ('000)

  จำนวนครัวเรือนส่วนบุคคล ('000)

8,419.2

12,317.8

15,877.2

20,364.3

  Private households ('000)

     - ขนาดครัวเรือนเฉลี่ย 

5.2

4.4

3.8

3.1

     - Average household size

     - ครัวเรือนคนเดียว (%)

3.5

5.1

9.4

18.4

     - One person households (%)

     - ครัวเรือนที่มีหัวหน้าครัวเรือนเป็นหญิง (%)

16.5

19.4

26.2

34.7

     - Female - headed households (%)

  na : ไม่มีข้อถามในปีนั้น

 

        not available

 

ลักษณะของที่อยู่อาศัย

 

 

 

 

Housing characteristics

  ที่อยู่อาศัยของครัวเรือนใช้วัสดุไม่ถาวร (%)

16.3

9.4

7.1

0.7

  Households living in non-permanent

 

 

     materials dwelling (%)

  ครัวเรือนที่เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย (%)

85.2

87.4

82.4

78.9

  Households with ownership (%)

ครัวเรือนที่มีส้วมถูกสุขลักษณะ (%)

55.3

86.1

97.8

99.8

Households with sanitation (%)

  ครัวเรือนที่มีน้ำดื่มสะอาด1/ (%)

48.6

80.3

92.6

94.1

  Households with safe drinking water1/ (%)

  ครัวเรือนที่มีคอมพิวเตอร์ (%)

na

na

na

29.1

  Households with computer (%)

  ครัวเรือนที่มีโทรศัพท์มือถือ (%)

na

na

na

90.3

  Households with mobile phone (%)

  ครัวเรือนที่มีอินเตอร์เน็ต (%)

na

na

na

13.8

  Households with Internet (%)

  na : ไม่มีข้อถามในปีนั้น

 

        not available

 

   1/ น้ำดื่มสะอาด ได้แก่ น้ำประปา  น้ำประปาผ่านการบำบัด (ต้ม/กรอง) น้ำฝน น้ำดื่มบรรจุขวด/ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ

        Safe drinking water included tab water, treated water, rain water, bottled drinking water

        ปี 2543  น้ำดื่มสะอาด รวมน้ำบาดาล/น้ำบ่อที่ไม่ใช่สาธารณะ

        In 2000 : Safe drinking water included private well