หน้าแรก
สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553
ข่าวสารกิจกรรม สปค.53
การปฎิบัติงานสนาม สปค.53
นานาสาระ ข้อมูลประชากร
คำถามที่พบบ่อยใน สปค.53
ประวัติ สปค.
ตารางตัวชี้วัดที่สำคัญทางประชากร
ข้อมูลสถิติเชิงแผนที่
ตารางสถิติ
ระบบคลังข้อมูล
รายงานผล
ข้อเสนอแนะ Q&A


  32,109,371
  33,370,082


Quick Stat - สำมะโนประชากรและเคหะ
        ทั่วราชอาณาจักร
       ภาคกลาง
        ภาคเหนือ
        ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
        ภาคใต้

ดัชนีชี้วัดที่สำคัญ ของประชากรและที่อยู่อาศัย สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2533 และ พ.ศ. 2543 (ภาคเหนือ)
รายการ
2533
2543
2553
ลักษณะทางประชากร 
 
 
 
 
 
    ประชากรรวม (,000)
10,584.4
11,433.1
 
    ประชากรในเขตเทศบาล (%)
20.7
20.6
 
    อัตราส่วนเพศ (ชายต่อหญิง 100 คน)
101.0
98.2
 
    อายุมัธยฐาน (ปี)
26.5
31.6
 
    ประชากรตามหมวดอายุ
 
 
 
 
 
        วัยเด็ก 0-14 ปี (%)
26.9
23.4
 
        วัยแรงงาน 15-59 ปี (%)
64.7
65.4
 
        วัยสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป (%)
8.4
11.2
 
    อัตราส่วนการเป็นภาระ(ต่อประชากรอายุ 15-59 ปี 100 คน)
 
 
 
 
 
        รวม
54.4
52.9
 
        0-14 ปี
41.5
35.8
 
        60 ปีขึ้นไป
12.9
17.1
 
    อายุเฉลี่ยเมื่อแรกสมรส
 
 
 
 
 
        ชาย
25.1
26.8
 
       หญิง
22.4
23.3
 
    ประชากรที่มีสัญชาติไทย (%)
99.5
98.2
 
    ประชากรที่นับถือศาสนาพุทธ (%)
98.1
96.6
 
    ประชากรที่นับถือศาสนาคริสต์ (%)
1.2
2.3
 
    ประชากรที่นับถือศาสนาอิสลาม (%)
0.2
0.3
 
    ประชากรที่พูดภาษาชาวเขา (%)
3.4
6.2
 
    จำนวนปีโดยเฉลี่ยที่สำเร็จการศึกษาของ
 
 
 
 
 
    ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 
4.9
6.1
 
    ประชากรอายุ 6-24 ปีที่ไม่ได้
 
 
 
 
 
    กำลังเรียนหนังสือ (%)  
57.6
37.3
 
ภาวะการทำงานของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป
 
 
 
 
 
       ในรอบปี
 
 
 
     อุตสาหกรรม 
 
 
 
    ประชากรในภาคเกษตรกรรม (%) 
75.4
63.1
 
สถานภาพการทำงาน (%)
 
 
 
 
 
    นายจ้าง
0.6
0.8
 
    ธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง
32.4
34.0
 
    ลูกจ้าง
20.8
31.7
 
    ช่วยธุรกิจในครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้าง
46.2
33.4
 
    การรวมกลุ่ม
-
0.1
 
ภาวะเจริญพันธุ์ 
 
 
 
 
 
    จำนวนบุตรเกิดรอดเฉลี่ย
 
 
 
        (ต่อสตรีเคยสมรสอายุ 15-49 ปี) 
2.11
1.78
 
    จำนวนบุตรที่มีชีวิตอยู่โดยเฉลี่ย
 
 
 
        (ต่อสตรีเคยสมรสอายุ 15-49 ปี) 
2.01
1.72
 
การย้ายถิ่น 
 
 
 
 
 
    การย้ายถิ่นในช่วง 5 ปี (พ.ศ. 2538-2543)
 
 
 
 
 
    ประชากรที่ย้ายถิ่นภายใน 5 ปี (%) 
5.5
4.3
 
    การย้ายถิ่นในช่วงชีวิต
 
 
 
 
 
    ประชากรที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในจังหวัดที่เกิด (%)  
11.6
15.2
 
ลักษณะทางครัวเรือน 
 
 
 
 
 
    จำนวนครัวเรือนส่วนบุคคล ('000)
2,622.2
3,181.1
 
    ครัวเรือนคนเดียว (%)
4.9
8.9
 
    ขนาดครัวเรือนเฉลี่ย
4.0
3.5
 
    ครัวเรือนที่มีหัวหน้าครัวเรือนเป็นหญิง (%)
15.6
23.5
 
    ที่อยู่อาศัยของครัวเรือนใช้วัสดุไม่ถาวร3/ (%)
11.4
9.0
 
    ครัวเรือนที่เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย 4/ (%)
93.2
90.2
 
    ครัวเรือนที่มีส้วมถูกสุขลักษณะ 5/ (%)
89.4
97.6
 
    ครัวเรือนที่มีน้ำดื่มสะอาด 6/ (%)
75.7
89.0
 
    ครัวเรือนที่ประกอบอาหารด้วยแก๊ส หรือไฟฟ้า (%)
24.2
58.7
 
    ครัวเรือนที่มีโทรทัศน์ (%)
65.3
88.7
 
    ครัวเรือนที่มีวิทยุ (%)
80.6
77.2