หน้าแรก
สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553
ข่าวสารกิจกรรม สปค.53
การปฎิบัติงานสนาม สปค.53
นานาสาระ ข้อมูลประชากร
คำถามที่พบบ่อยใน สปค.53
ประวัติ สปค.
ตารางตัวชี้วัดที่สำคัญทางประชากร
ข้อมูลสถิติเชิงแผนที่
ตารางสถิติ
ระบบคลังข้อมูล
รายงานผล
รายงานประชากรแฝง
ข้อเสนอแนะ Q&A


  32,109,371
  33,370,082


การจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553

- สปค. คืออะไร
- สปค. ของไทย
- วัตถุประสงค์
- ประโยชน์ของข้อมูล
- ผู้ใช้ข้อมูล
- การเตรียมงาน สปค.53
- คุ้มรวม
- วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
- ปริมาณงาน
- แบบสอบถาม
- ระยะเวลาการเก็บข้อมูล
- เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน
- ระยะเวลาในการดำเนินงาน
- วิธีการประมวลผล
- การนำเสนอผลและการเผยแพร่
- โจทย์ท้าทาย สปค.53
- นวัตกรรมใหม่ของ สปค.53