หน้าแรก
สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553
ข่าวสารกิจกรรม สปค.53
การปฎิบัติงานสนาม สปค.53
นานาสาระ ข้อมูลประชากร
คำถามที่พบบ่อยใน สปค.53
ประวัติ สปค.
ตารางตัวชี้วัดที่สำคัญทางประชากร
ข้อมูลสถิติเชิงแผนที่
ตารางสถิติ
ระบบคลังข้อมูล
รายงานผล
รายงานประชากรแฝง
ข้อเสนอแนะ Q&A


  32,109,371
  33,370,082


การปฎิบัติงานสนาม สปค - สำมะโนประชากรและเคหะ
สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2543 สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553

 
:: รายการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง - สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553
ความแตกต่างระหว่างวิธีสำมะโน (Census) และวิธีการทะเบียน (Registration)

สำมะโนประชากรและเคหะ

ทะเบียนราษฎร

1. วัตถุประสงค์ 1. วัตถุประสงค์
    สำมะโนประชากรและเคหะจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ที่จะเก็บรวบรวมข้อมูล จำนวน และลักษณะของประชากรทุกคนในครัวเรือนและลักษณะของที่อยู่อาศัยของประชากรเหล่านั้น โดยจัดทำทุก ๆ 10 ปี ของประเทศและเพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ใช้กาหนดนโยบายในการบริหารและเพื่อสนอง ความต้องการใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์วิจัยต่างๆ ตลอดจนใช้ในการคาดประมาณจานวนประชากรในอนาคต    ทะเบียนราษฏรนั้นเป็นการจัดทำทะเบียนของประชาชนตามกฎหมายเพื่อใช้ข้อมูล
ในการบริหารการปกครองท้องถิ่นมากกว่าจะใช้ประโยชน์ ในการวางแผนพัฒนาต่าง ๆ เนื่องจากมีรายละเอียดไม่เพียงพอ
2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
2.1 เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลประชากรทั่วประเทศ ณ สถานที่อยู่จริงในเวลาเดียวกัน
2.2 เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจำแนกตาม ครัวเรือน” ซึ่งเป็นหน่วยที่ใช้เป็นพื้นฐาน
ในการสารวจและการวางแผนต่าง ๆ
2.3 เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์
    2.1 เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลประชากร
ตามที่อยู่ที่ปรากฏในทะเบียนราษฎร
    2.2 เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจำแนกตาม
บ้าน” หรือ “หลังคาเรือน”
    2.3 เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากทะเบียนราษฎร โดยประชากรมีหน้าที่
ไปแจ้ง ณ สำนักงาน ทะเบียนท้องถิ่น 
ตามที่กฎหมายกำหนด
3. ข้อมูลที่ได้ 3. ข้อมูลที่ได้
เป็นข้อมูลแสดงลักษณะรายละเอียดของประชากรประกอบด้วยลักษณะทางประชากรทางเศรษฐกิจและสังคม และลักษณะในการอยู่อาศัยของประชากร เช่น อายุ เพศ สถานภาพสมรส จำนวนบุตรเกิดรอด การศึกษา การย้ายถิ่น ศาสนา สถานที่เกิด การมีงานทา อาชีพ อุตสาหกรรม สถานภาพการทางาน ลักษณะที่อยู่อาศัย การเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยและที่ดิน     ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร มีรายละเอียดเฉพาะ
เพศ และอายุ
4. การนำเสนอข้อมูล 4. การนำเสนอข้อมูล
    สำมะโนประชากรสามารถเสนอผลได้ในระดับ
ทั่วราชอาณาจักร ภาค จังหวัด อำเภอ และตำบล
ใน รายละเอียดในเรื่องต่าง ๆ ตามที่ได้กล่าวในข้อ 3
    ทะเบียนราษฎรได้ออกรายงานผลแสดงจำนวน ประชากรในวันสิ้นปีในระดับเดียวกับการทำสำมะโน
แต่จำแนกตามเพศ และอายุเท่านั้น
5. ประโยชน์ที่ได้จากข้อมูล 5. ประโยชน์ที่ได้จากข้อมูล
5.1 ข้อมูลที่รวบรวมมีรายละเอียดในเรื่องต่างๆจึงสามารถนาไปใช้ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
5.2 นำไปใช้ในการวิจัยต่าง ๆ
5.3 ใช้เป็นประชากรฐานในการคาดประมาณประชากรในอนาคตซึ่งใช้ในการวางแผน
ระยะยาว และข้อมูลที่ได้จากการคาดประมาณนั้นจะใช้เป็นตัวคุมยอดจำนวน
ประชากรที่ได้จากการสารวจต่างๆตามหลักวิชาการสถิติ
5.4 บัญชีรายชื่อครัวเรือนและประชากรของประเทศที่ได้จากการทำสำมะโน นามาใช้เป็นกรอตัวอย่างในการทาสารวจอื่น ๆ
5.5 ใช้ในการวางแผนหรือกำหนดนโยบายในระดับท้องถิ่น หรือแก้ไขปัญหาที่สำคัญๆ ด้วย
    ใช้ข้อมูลสำหรับการบริหาร เช่น การเลือกตั้ง
การจัดตั้งเขตการปกครองใหม่ การเกณฑ์ทหาร ฯลฯ ถ้าหากจะนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
หรือสังคม ของประเทศ หรือนำไปใช้ในการวิจัย
จะไม่มีรายละเอียดเพียงพอ