หน้าแรก
สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553
ข่าวสารกิจกรรม สปค.53
การปฎิบัติงานสนาม สปค.53
นานาสาระ ข้อมูลประชากร
คำถามที่พบบ่อยใน สปค.53
ประวัติ สปค.
ตารางตัวชี้วัดที่สำคัญทางประชากร
ข้อมูลสถิติเชิงแผนที่
ตารางสถิติ
ระบบคลังข้อมูล
รายงานผล
รายงานประชากรแฝง
ข้อเสนอแนะ Q&A


  32,109,371
  33,370,082


การปฎิบัติงานสนาม สปค - สำมะโนประชากรและเคหะ
สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2543 สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553

 
:: รายการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง - สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553
   ระเบียบวิธีสำมะโน

 ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประชากรของประเทศไทยในรูปของการทาสามะโนประชากรได้จัดทาขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2452 และต่อมาใน พ.ศ. 2462 2472 2480 และ 2490 ซึ่งทั้ง 5 ครั้งนี้จัดทาโดย กระทรวงมหาดไทย สานักงานสถิติแห่งชาติได้รับผิดชอบและดาเนินการจัดทาสามะโนประชากรตั้งแต่ พ.ศ. 2503 และได้จัดสามะโนทุกระยะ 10 ปี ตามอำนาจหน้าที่กำหนดในพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2508 และตั้งแต่ พ.ศ. 2513 เป็นต้นมา ได้มีการจัดทาสามะโนเคหะไปพร้อมๆ กับการทาสามะโนประชากรด้วย ดังนั้น การทาสามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 จึงนับเป็นสามะโนประชากรครั้งที่ 11 และเป็นสามะโนเคหะครั้งที่ 5 ของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบจานวนและลักษณะ รายละเอียดของประชากร ประกอบด้วย ลักษณะทางประชากร ทางเศรษฐกิจและทางสังคม ตลอดจนลักษณะในการอยู่อาศัยของประชากร เพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

คุ้มรวม

หมายถึง ขอบเขตของการทาสามะโนครั้งนี้ ที่กำหนดว่าประชากรคนใดและเคหะใด ที่จะถูกเก็บรวบรวมข้อมูล

คุ้มรวมประชากร

1. ประชากรที่อยู่ในคุ้มรวม ได้แก่

- คนไทยทุกคนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยในวันสามะโน
- คนที่มีสถานที่อยู่ปกติในประเทศไทย แต่วันสามะโนไปต่างประเทศชั่วคราว (ไม่ได้ตั้งใจจะตั้งหลักแหล่ง)
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนและทหาร รวมทั้งคณะทูตของประเทศไทย พร้อมทั้งครอบครัวซึ่งมีสานักงานอยู่ในต่างประเทศ
- คนต่างชาติ/ต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทย เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปนับถึงวันสามะโน (มาอยู่ก่อนวันที่ 1 เมษายน 2553)

2. ประชากรที่ไม่อยู่ในคุ้มรวม ได้แก่
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนและทหาร รวมทั้งคณะทูตต่างประเทศ พร้อมทั้งครอบครัวซึ่งมีสานักงานอยู่ในประเทศไทย
- คนต่างชาติ/ต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยเป็นระยะเวลาไม่ถึง 3 เดือน นับถึงวันสามะโน
- ผู้อพยพหรือผู้หลบหนีเข้าเมือง ซึ่งอยู่ในค่ายอพยพที่รัฐบาลกำหนด

คุ้มรวมเคหะ

ได้แก่ สถานที่ที่ใช้อยู่อาศัยจริงในประเทศไทยของประชากร ได้แก่ บ้าน อาคาร สิ่งปลูกสร้าง เรือ แพ รถ ห้องภายในสานักงาน ที่สาธารณะ ใต้สะพาน ฯลฯ

ครัวเรือนส่วนบุคคล

ทาการนับจดจานวนครัวเรือนและประชากรพร้อมกับแจงนับไปด้วย โดยทาการแจงนับข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลรายละเอียดของประชากรและเคหะไปพร้อมกัน

ครัวเรือนกลุ่มบุคคล

ทาการนับจดและแจงนับครัวเรือน แต่ทาการแจงนับเฉพาะข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลรายละเอียดของประชากร ไม่แจงนับข้อถามเคหะ

รายการข้อมูลที่เก็บรวบรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร

1. ภาษาที่ใช้พูดประจาในระหว่างสมาชิกของครัวเรือน

2. ความเกี่ยวพันระหว่างสมาชิกในครัวเรือนกับหัวหน้าครัวเรือน

3. เพศ

4. อายุของสมาชิกในครัวเรือน

5. เดือน และปีเกิด

6. ศาสนา

7. สัญชาติ

8. การมีชื่อในทะเบียนบ้าน

9. ชั้นที่กาลังเรียน

10. ชั้นสูงสุดที่เรียนจบ

11. สถานที่ที่กาลังเรียน

12. การอ่านออกเขียนได้

13. จานวนบุตรที่ให้กาเนิดเองและมีชีวิตอยู่ขณะคลอด

14. สถานภาพสมรส

15. อาชีพหลักในรอบปีที่แล้ว

16. ลักษณะงานหรือประเภทกิจการของสถานที่ทางาน

17. สถานภาพการทางาน

18. สถานที่ทางานในปัจจุบัน

19. สถานที่เกิด

20. ระยะเวลาการอยู่อาศัยในที่อยู่ปัจจุบัน

21. ลักษณะการย้ายถิ่นและเหตุผลในการย้ายถิ่น

22. ความพิการที่เห็นเด่นชัด

ข้อมูลเกี่ยวกับเคหะ

1. ประเภทของที่อยู่อาศัย

2. ลักษณะของที่อยู่อาศัยของครัวเรือน

3. การครอบครองที่อยู่อาศัย (ไม่รวมที่ดิน)

4. ลักษณะการครอบครองที่ดิน

5. จานวนห้องนอนและห้องอื่นๆที่ใช้นอน

6. แสงสว่างที่ใช้ในครัวเรือน

7. การใช้เชื้อเพลิงในการประกอบอาหาร

8. การใช้ส้วม

9. แหล่งที่มาของน้าดื่ม น้าใช้

10. เครื่องใช้ประเภทถาวรที่ครัวเรือนมีไว้ในครอบครอง

คาบเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูล

ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลในเดือนกันยายน พ.ศ. 2553

การเสนอผลรายงาน ดังนี้

1. รายงานผลเบื้องต้น เพื่อแสดงจานวนประชากรและจานวนครัวเรือนเป็นรายจังหวัด และอัตราเพิ่มของประชากรเฉลี่ยต่อปีระหว่าง พ.ศ. 2543-2553

2. รายงานผลล่วงหน้า เพื่อนาเสนอผลก่อนรายงานฉบับสมบูรณ์จะแล้วเสร็จ โดยประมวลผลจากข้อมูลตัวอย่างประมาณร้อยละ 1 ของครัวเรือนทั้งหมด แสดงข้อมูลในรูปตารางที่สาคัญในระดับภาคและทั่วราชอาณาจักร

3. รายงานผลสามะโนประชากรและเคหะฉบับสมบูรณ์ เป็นรายงานในระดับจังหวัดทุกจังหวัด รวม 76 จังหวัด ระดับภาค 4 ภาค และทั่วราชอาณาจักร

รายงานผลเชิงวิเคราะห์ เพื่อเสนอลักษณะที่สาคัญของประชากรเฉพาะเรื่อง เช่น ลักษณะในทางเศรษฐกิจ
การย้ายถิ่น ภาวะเจริญพันธุ์ และดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจและสังคม