หน้าแรก
สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553
ข่าวสารกิจกรรม สปค.53
การปฎิบัติงานสนาม สปค.53
นานาสาระ ข้อมูลประชากร
คำถามที่พบบ่อยใน สปค.53
ประวัติ สปค.
ตารางตัวชี้วัดที่สำคัญทางประชากร
ข้อมูลสถิติเชิงแผนที่
ตารางสถิติ
ระบบคลังข้อมูล
รายงานผล
รายงานประชากรแฝง
ข้อเสนอแนะ Q&A


  32,109,371
  33,370,082


ประชุมชี้แจง "ผู้ประสานงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553" (17 - 19 กรกฎาคม 2552)ประชุมชี้แจงผู้ประสานงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 ร่วมกับสถิติจังหวัด วันที่ 17 - 19 กรกฎาคม 2552 ณ เดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา