หน้าแรก
สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553
ข่าวสารกิจกรรม สปค.53
การปฎิบัติงานสนาม สปค.53
นานาสาระ ข้อมูลประชากร
คำถามที่พบบ่อยใน สปค.53
ประวัติ สปค.
ตารางตัวชี้วัดที่สำคัญทางประชากร
ข้อมูลสถิติเชิงแผนที่
ตารางสถิติ
ระบบคลังข้อมูล
รายงานผล
รายงานประชากรแฝง
ข้อเสนอแนะ Q&A


  32,109,371
  33,370,082


ประชุมวิชาการเรื่อง "ประเทศจะได้อะไรจากการทำสำมะโนประชากรและเคหะ 2553" ( 30 มิถุนายน 2552)
เรื่อง “ประเทศไทยได้อะไรจากการทำสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553” จัดโดย คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ และสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล สนับสุนนโดย กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2552  ณ อาคารรัฐสภา 2


เอกสารประกอบการประชุม 1 , เอกสารประกอบการประชุม 2 , เอกสารประกอบการประชุม 3 , เอกสารประกอบการประชุม 4