หน้าแรก
สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553
ข่าวสารกิจกรรม สปค.53
การปฎิบัติงานสนาม สปค.53
นานาสาระ ข้อมูลประชากร
คำถามที่พบบ่อยใน สปค.53
ประวัติ สปค.
ตารางตัวชี้วัดที่สำคัญทางประชากร
ข้อมูลสถิติเชิงแผนที่
ตารางสถิติ
ระบบคลังข้อมูล
รายงานผล
รายงานประชากรแฝง
ข้อเสนอแนะ Q&A


  32,109,371
  33,370,082


การประชุมชี้แจง "วิธีการปฏิบัติงานสนามแก่ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ในการทำสำมะโนประชากรและเคหะทดลอง พ.ศ. 2551 จังหวัดพิษณุโลก"  (5 -14 พฤษภาคม 2551)
           สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดการประชุมชี้แจงวิธีการปฏิบัติงานสนามแก่ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลในการทำสำมะโนประชากรและเคหะทดลอง พ.ศ. 2551 ที่โรงแรมไพลิน อ.เมือง และที่ อ.พรหมพิราม และ อ. นครไทย จังหวัดพิษณุโลกระหว่างวันที่ 5-14 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
           สำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหลักในการผลิตข้อมูลสถิติทั้งด้านเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ เพื่อให้ภาครัฐ นำไปใช้ในการกำหนดนโยบาย วางแผนโครงการและติดตามประเมินผล ข้อมูลสถิติเหล่านั้นจะมีคุณภาพเพียงใด นอกจากจะขึ้นอยู่กับประชาชนซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูล และสำนักงานสถิติแห่งชาติได้มุ่งเน้นในการสร้างความเข้าใจแก่พี่น้องประชาชน เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนให้ข้อมูลที่สมบูรณ์ที่สุดแล้ว ผู้ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลก็เป็นบุคลากรอีกกลุ่มหนึ่งที่สำคัญมากเช่นกัน ดังนั้นก่อนการปฏิบัติงานสนามจึงต้องมีการอบรมชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติงาน แนวคิด คำนิยามที่ถูกต้องตรงกันเพื่อสามารถชี้แจงกับประชาชนผู้ให้ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง