หน้าแรก
สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553
ข่าวสารกิจกรรม สปค.53
การปฎิบัติงานสนาม สปค.53
นานาสาระ ข้อมูลประชากร
คำถามที่พบบ่อยใน สปค.53
ประวัติ สปค.
ตารางตัวชี้วัดที่สำคัญทางประชากร
ข้อมูลสถิติเชิงแผนที่
ตารางสถิติ
ระบบคลังข้อมูล
รายงานผล
รายงานประชากรแฝง
ข้อเสนอแนะ Q&A


  32,109,371
  33,370,082


แถลงข่าว "ตราสัญญลักษณ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ 2553 " (12 กันยายน 2551) 
           สำนักงานสถิติแห่งชาติจัดประกวดตราสัญลักษณ์สำมะโนประชากรและเคหะ พศ 2553 เพื่อสร้างความจดจำแก่ประชาชนต่อโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 สร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนเกิดการยอมรับ สนับสนุนให้ความร่วมมือในการตอบข้อถามแก่เจ้าหน้าที่ที่ออกเก็บรวบรวมข้อมูล ทำให้ข้อมูลที่ผลิตได้มีคุณภาพและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ จนได้ตราสัญญลักษณ์ที่ชนะการประกวด พร้อมใช้ในการประชาสัมพันธ์การทำสำมะโนประชากรและเคหะล่วงหน้าในเดือนกุมภาพันธ์ 2552 โดยใช้พื้นที่กรุงเทพมหานคร ครอบคลุมทั้งหมู่บ้านจัดสรร อาคารชุด ชุมชนแออัด ชุมชนเมือง และชุมชนชานเมือง รวมทั้งทดสอบการเก็บข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตและการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
           สำหรับตราสัญลักษณ์สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 ที่ชนะการประกวด เป็นผลงานของ นางสาวพชิรญาณ์ วรพงศ์พิเชษฐ นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเป็นภาพของคน 3 คนพร้อมบ้าน แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับที่อยู่อาศัย จัดวางให้อยู่รวมกันอย่างมีความหมาย แสดงถึงครอบครัวคนไทย ในโครงสร้างรูปทรงกลม ที่แสดงถึงความมั่นคงเป็นหนึ่งเดียว