หน้าแรก
สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553
ข่าวสารกิจกรรม สปค.53
การปฎิบัติงานสนาม สปค.53
นานาสาระ ข้อมูลประชากร
คำถามที่พบบ่อยใน สปค.53
ประวัติ สปค.
ตารางตัวชี้วัดที่สำคัญทางประชากร
ข้อมูลสถิติเชิงแผนที่
ตารางสถิติ
ระบบคลังข้อมูล
รายงานผล
รายงานประชากรแฝง
ข้อเสนอแนะ Q&A


  32,109,371
  33,370,082


แถลงข่าว การสำมะโนประชากรและเคหะล่วงหน้า พ.ศ. 2552 ใน กทม.(เขตหลักสี่) (29 มกราคม 2552)
           นางธนนุช ตรีทิพยบุตร เลขาธิการสถิติแห่งชาติ  เปิดเผยหลังการแถลงข่าวเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2552 ว่าสำนักงานสถิติแห่งชาติจะจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะล่วงหน้าใน กทม. ช่วงวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2552 โดยเลือก 51 พื้นที่ในเขตหลักสี่  เพื่อทดสอบการเก็บข้อมูลในพื้นที่ที่เข้าถึงยาก เช่น คอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้นท์ หมู่บ้านจัดสรร และชุมชนเมือง  การเลือกทดลองในพื้นที่ กทม. จะทำให้รู้สถานภาพความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตเมืองใหญ่ที่มีความเจริญซึ่งมีผู้ย้ายถิ่นฐานเข้ามามาก  มีความเป็นอยู่หลากหลาย  และเข้าถึงยาก ในแต่ละพื้นที่ในช่วงกลางวันหรือกลางคืนมีจำนวนคนอยู่ไม่เท่ากัน เพราะเนื่องจากในเวลากลางวันคนทำงาน คนเรียนหนังสือในกรุงเทพฯ แต่ในเวลาเย็นกลับบ้านในจังหวัดรอบ ๆ กรุงเทพฯ ทำให้เกิดปรากฏการณ์คนในกรุงเทพฯมีความหนาแน่นของประชากรช่วงกลางวันและกลางคืนแตกต่างกัน อีกทั้งมีประชากรที่อยู่ในกรุงเทพฯ จำนวนมากที่ไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้าน ทำให้ต้องมีการทำสำมะโนประชากรและเคหะเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนภาพที่เป็นจริง ให้หน่วยงานภาครัฐนำไปใช้ในการวางแผนจัดหาสาธารณูปโภค จัดบริการด้านสาธารณสุขให้เพียงพอ สอดคล้องกับจำนวนคนที่อยู่จริง ในแต่ละพื้นที่  เช่น จัดเตรียมวัคซีนให้เพียงพอกับทารกและเด็ก  จัดเตรียมครูและโรงเรียนให้เหมาะสม  จัดเตรียมเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ  ตลอดจนสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมได้อย่างถูกต้อง เพียงพอ และเหมาะสม
           ในช่วง 29 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2552 จะทำการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่รับรู้ และเข้าใจประโยชน์ของการทำสำมะโนประชากรและเคหะ โดยกำหนด Road Show วันที่ 29-31 มกราคม 2552 และ8,15 กุมภาพันธ์ 2552  เพื่อประชาสัมพันธ์งานสำมะโนประชากรฯ ทั้งนี้คาดว่าการประชาสัมพันธ์ให้เห็นประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับอย่างต่อเนื่อง ทั้งก่อนและระหว่างการเก็บข้อมูลในพื้นที่จะได้รับความร่วมมือจากประชาชนอย่างดี           
           หลังจากการทำสำมะโนฯ ในพื้นที่กทม. เสร็จแล้วจะมีการทบทวนกระบวนการจัดทำสำมะโนอีกครั้ง โดยนำบทเรียนที่ได้รับครั้งนี้เพื่อเตรียมการทำสำมะโนประชากรทั่วประเทศในปี 2553