หน้าแรก
สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553
ข่าวสารกิจกรรม สปค.53
การปฎิบัติงานสนาม สปค.53
นานาสาระ ข้อมูลประชากร
คำถามที่พบบ่อยใน สปค.53
ประวัติ สปค.
ตารางตัวชี้วัดที่สำคัญทางประชากร
ข้อมูลสถิติเชิงแผนที่
ตารางสถิติ
ระบบคลังข้อมูล
รายงานผล
รายงานประชากรแฝง
ข้อเสนอแนะ Q&A


  32,109,371
  33,370,082


ประชุมหารือกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อหาแนวทางความร่วมมือในการจัดทำและใช้ประโยชน์สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 กับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ที่เกี่ยวข้องในจังหวัด และสถิติจังหวัด (1 กรกฎาคม 2552)

นางธนนุช  ตรีทิพยบุตร  เลขาธิการสถิติแห่งชาติ เปิดเผยว่าในระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2553 สำนักงานสถิติแห่งชาติจะจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ ครั้งที่ 11 ซึ่งถือเป็นวาระครบรอบ 100 ปีนับจากมีการจัดทำสำมะโนประชากรมาตั้งแต่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ข้อมูลสำมะโนประชากรและเคหะ ถือเป็นแหล่งข้อมูลหลักของประเทศเกี่ยวกับขนาด  การกระจายตัวตามพื้นที่ภูมิศาสตร์ ที่อยู่อาศัย  รวมทั้งลักษณะทางสังคม เศรษฐกิจ และประชากรของผู้คนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ทำให้ผู้บริหารในระดับต่างๆไม่ว่าจะในระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัด จนถึงในระดับเล็กแบบเทศบาล หรือ อบต. สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนและช่วยในการตัดสินใจได้ถูกต้องแม่นยำขึ้น ในระดับจังหวัดเองผู้บริหารก็ตระหนักดีว่า หากไม่มีสถิติที่ถูกต้อง กระบวนการพัฒนาก็จะดำเนินไปอย่างไม่มีทิศทางที่ชัดเจน       การตัดสินใจวางนโยบายหรือโครงการโดยอาศัยจินตนาการ การคาดเดาของตนหรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง จะส่งผลเสียกับจังหวัดและประเทศชาติโดยรวม

เนื่องจากโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 เป็นโครงการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ ให้ได้รายละเอียดเกี่ยวกับประชากรทุกคนในประเทศให้ครบถ้วนภายในเวลาที่จำกัด และครอบคลุมทุกพื้นที่ในแต่ละจังหวัดทุกประเทศ ในขณะที่สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของแต่ละจังหวัดมีความแตกต่างหลากหลาย

สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศมีความเห็นร่วมกันว่าควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 ระดับจังหวัด เพื่อให้สามารถดำเนินการบริหารจัดการโครงการฯ ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละจังหวัด รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วน อันจะทำให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
นางธนนุช  กล่าวว่า วันนี้ 1 กรกฎาคม 2552 จึงถือเป็นวันเริ่มต้นของการนับถอยหลัง 365 วันก่อนวันสำมะโน และเพื่อเป็นการโหมโรงให้สังคมเกิดการตื่นตัว และเตรียมความพร้อมรับที่จะมีส่วนร่วมในการสร้างประวัติศาสตร์งานสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราและลูกหลานต่อไป

เอกสารประกอบการประชุม 1 , รายงานการประชุม