หน้าแรก
สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553
ข่าวสารกิจกรรม สปค.53
การปฎิบัติงานสนาม สปค.53
นานาสาระ ข้อมูลประชากร
คำถามที่พบบ่อยใน สปค.53
ประวัติ สปค.
ตารางตัวชี้วัดที่สำคัญทางประชากร
ข้อมูลสถิติเชิงแผนที่
ตารางสถิติ
ระบบคลังข้อมูล
รายงานผล
รายงานประชากรแฝง
ข้อเสนอแนะ Q&A


  32,109,371
  33,370,082


ประชุม "คณะกรรมการบริหารโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 1" (28 กรกฎาคม 2552)
คณะกรรมการบริหารโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 

เอกสารประกอบการประชุม 1 , รายงานการประชุม