หน้าแรก
สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553
ข่าวสารกิจกรรม สปค.53
การปฎิบัติงานสนาม สปค.53
นานาสาระ ข้อมูลประชากร
คำถามที่พบบ่อยใน สปค.53
ประวัติ สปค.
ตารางตัวชี้วัดที่สำคัญทางประชากร
ข้อมูลสถิติเชิงแผนที่
ตารางสถิติ
ระบบคลังข้อมูล
รายงานผล
รายงานประชากรแฝง
ข้อเสนอแนะ Q&A


  32,109,371
  33,370,082


การสัมมนา สสช เชิงรุก สำมะโนประชากรและเคหะ ตอนสร้างเครือข่ายภาคประชาชนและภาคราชการจังหวัดพิษณุโลก ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก ( 17 มีนาคม 2551)
            นางธนนุช ตรีทิพยบุตร เลขาธิการสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการสัมมนา สสช เชิงรุก สำมะโนประชากรและเคหะ ตอนสร้างเครือข่ายภาคประชาชนและภาคราชการ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 500 คน ประกอบด้วย ประธานชุมชนจากทุกเทศบาล / ประธาน อสม.จากทุกตำบล / เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากสถานีอนามัยทุกตำบล / กำนันหรือตัวแทนทุกตำบล / ตัวแทนองค์กรภาคเอกชนทุกแห่ง / ตัวแทนภาคราชการที่เกี่ยวข้องจากทุกอำเภอในจังหวัดพิษณุโลก เพื่อประสานความร่วมมือในการทำสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 ให้มีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นในการสร้างความเข้าใจแก่ พี่น้องประชาชน เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนให้ข้อมูลที่สมบูรณ์ที่สุด เพื่อสะท้อนปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างตรงประเด็น และเพื่อสร้างความเข้าใจให้ประชาชนได้เห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการให้ข้อมูลที่ครบถ้วน สมบูรณ์แก่สำนักงานสถิติแห่งชาติ แทนการใช้กฎหมายบังคับให้ประชาชนต้องตอบคำถามให้เราอย่างไม่เต็มใจ ภายใต้โครงการ “ สร้างเครือข่ายภาคประชาชน”