หน้าแรก
สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553
ข่าวสารกิจกรรม สปค.53
การปฎิบัติงานสนาม สปค.53
นานาสาระ ข้อมูลประชากร
คำถามที่พบบ่อยใน สปค.53
ประวัติ สปค.
ตารางตัวชี้วัดที่สำคัญทางประชากร
ข้อมูลสถิติเชิงแผนที่
ตารางสถิติ
ระบบคลังข้อมูล
รายงานผล
รายงานประชากรแฝง
ข้อเสนอแนะ Q&A


  32,109,371
  33,370,082


Map Stat - แผนที่สถิติประชากร
สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2543
สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553

แผนที่ประเทศไทย พ.ศ. 2543

แผนที่สถิติประชากร
แผนที่ 1 : ความหนาแน่นของประชากร
แผนที่ 2 : ร้อยละของประชากรในเขตเทศบาล
แผนที่ 3 : ร้อยละของประชากรนอกเขตเทศบาล
แผนที่ 4 : อัตราส่วนเพศ ( ชายต่อหญิง 100 คน )
แผนที่ 5 : อัตราเพิ่มของประชากร
แผนที่ 6 : ร้อยละของประชากรวัยเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี
แผนที่ 7 : ร้อยละของประชากรอายุ 15 – 59 ปี
แผนที่ 8 : ร้อยละของประชากรวัยสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป
แผนที่ 9 : บุตรเกิดรอดต่อหญิงที่สมรสแล้ว 1,000 คน
แผนที่ 10 : ร้อยละของประชากรชายอายุ 13 ปี ขึ้นไปที่เป็นโสด
แผนที่ 11 : ร้อยละของประชากรหญิงอายุ 13 ปี ขึ้นไปที่เป็นโสด
แผนที่ 12 : อัตราส่วนการเป็นภาระต่อประชากรวัยทำงานอายุ 15 – 59 ป
แผนที่ 13 : อายุเฉลี่ยเมื่อแรกสมรสชาย
แผนที่ 14 : อายุเฉลี่ยเมื่อแรกสมรสหญิง
แผนที่ 15 : ร้อยละของการย้ายถิ่นในช่วง 5 ปี (พ.ศ.2538 - 2543) ของประชากรในเขตเทศบาล
แผนที่ 16 : ร้อยละของการย้ายถิ่นในช่วง 5 ปี (พ.ศ.2538 - 2543) ของประชากรนอกเขตเทศบาล
แผนที่ 17 : ร้อยละของการอ่านออกเขียนได้ของประชากรชายอายุ 15 ปีขึ้นไป
แผนที่ 18 : ร้อยละของการอ่านออกเขียนได้ของประชากรหญิงอายุ 15 ปีขึ้นไป
แผนที่ 19 : จำนวนปีเฉลี่ยที่สำเร็จการศึกษาของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป
แผนที่ 20 : ร้อยละของการเปลี่ยนแปลงของประชากรที่สำเร็จการศึกษาอายุ 15 ปีขึ้นไป
แผนที่ 21 : ร้อยละของประชากรอายุ 6 - 24 ปีที่ไม่ได้กำลังเรียนหนังสือ
แผนที่ 22 : ร้อยละของผู้ทำธุรกิจในครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้าง
แผนที่ 23 : ร้อยละของประชากรชายที่ทำงานภาคเกษตรกรรม
แผนที่ 24 : ร้อยละของประชากรหญิงที่ทำงานภาคเกษตรกรรม

แผนที่สถิติเคหะ
แผนที่ 25 : ร้อยละของขนาดครัวเรือนเฉลี่ย
แผนที่ 26 : ร้อยละของครัวเรือนที่มีที่อยู่อาศัยสร้างด้วยวัสดุถาวร
แผนที่ 27 : ร้อยละของครัวเรือนในเขตเทศบาลที่มีน้ำประปาใช้
แผนที่ 28 : ร้อยละของครัวเรือนนอกเขตเทศบาลที่มีน้ำประปาใช้
แผนที่ 29 : ร้อยละของครัวเรือนในเขตเทศบาลที่ซื้อน้ำดื่มบรรจุขวด
แผนที่ 30 : ร้อยละของครัวเรือนนอกเขตเทศบาลที่ซื้อน้ำดื่มบรรจุขวด
แผนที่ 31 : ร้อยละของครัวเรือนในเขตเทศบาลที่มีโทรศัพท์ใช้
แผนที่ 32 : ร้อยละของครัวเรือนนอกเขตเทศบาลที่มีโทรศัพท์ใช้
แผนที่ 33 : ร้อยละของครัวเรือนที่มีหัวหน้าครัวเรือนเป็นหญิง