หน้าแรก
สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553
ข่าวสารกิจกรรม สปค.53
การปฎิบัติงานสนาม สปค.53
นานาสาระ ข้อมูลประชากร
คำถามที่พบบ่อยใน สปค.53
ประวัติ สปค.
ตารางตัวชี้วัดที่สำคัญทางประชากร
ข้อมูลสถิติเชิงแผนที่
ตารางสถิติ
ระบบคลังข้อมูล
รายงานผล
รายงานประชากรแฝง
ข้อเสนอแนะ Q&A


  32,109,371
  33,370,082เนื้อหาสาระ คำชี้แจง ติดต่อ Link ที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อ Website ที่เกี่ยวข้องหรืออ้างอิง

1. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
http://www.nesdb.go.th

2. กระทรวงมหาดไทย
http://www.moi.go.th

3. กระทรวงสาธารณสุข
http://www.moph.go.th/

4. กระทรวงศึกษาธิการ
http://www.moe.go.th/

5. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
http://www.m-society.go.th/

6. กระทรวงแรงงาน
http://www.mol.go.th/

7. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
http://www.moac.go.th/

8. วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
http://www.cps.chula.ac.th/

9. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
http://www.ipsr.mahidol.ac.th/

10. บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด
http://www.thailandpost.com/