จำนวนผู้เข้าชม เริ่มตั้งแต่วันที่ 14/07/2552
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารรวมหน่วยงานราชการ (อาคาร B) ชั้น 1 - 4
เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0 2142-1234 บริการข้อมูลโทร: 0 214-17500-03
บริการข้อมูล : services@nso.go.th ข้อเสนอแนะ : webmaster@nso.go.th