หน้าแรก
สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553
ข่าวสารกิจกรรม สปค.53
การปฎิบัติงานสนาม สปค.53
นานาสาระ ข้อมูลประชากร
คำถามที่พบบ่อยใน สปค.53
ประวัติ สปค.
ตารางตัวชี้วัดที่สำคัญทางประชากร
ข้อมูลสถิติเชิงแผนที่
ตารางสถิติ
ระบบคลังข้อมูล
รายงานผล
รายงานประชากรแฝง
ข้อเสนอแนะ Q&A


  32,109,371
  33,370,082


ช่องทางการให้ข้อมูล  โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ 2553

ในครั้งนี้  มีทั้งหมด 4 วิธี  ดังนี้
1.     การสัมภาษณ์โดยพนักงานสนาม
2.     การทอดแบบสอบถาม
3.     การตอบแบบสอบถามทาง Internet (ระบบแบบสำรวจ อิเล็กทรอนิกส์)
4.     การตอบแบบสอบถามทางระบบ TIC (Telephone Interview Center)

รายละเอียด
1.   การสัมภาษณ์  พนักงานออกไปสอบถามข้อมูลในแต่ละครัวเรือน
2.   การทอดแบบสอบถาม  ถ้าพนักงานไปสอบถามที่ครัวเรือนแล้วไม่พบ  หรือไม่สะดวกในการตอบแบบสอบถามขณะนั้น  พนักงานจะมอบแบบสอบถามไว้ให้ครัวเรือนกรอกเอง  แล้วส่งคืนทางไปรษณีย์(โดยไม่ต้องติดแสตมป์)  หรือนัดให้ไปรับ
3.   การตอบแบบสอบถามทาง   Internet  ถ้าครัวเรือนนั้นต้องการให้ข้อมูลทาง Internet  (ผ่านทาง Website ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ)
4.   การตอบแบบสอบถามทางระบบ TIC (Telephone Interview Center) ถ้าครัวเรือนนั้นต้องการให้ข้อมูล
โดยการให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์