หน้าแรก
สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553
ข่าวสารกิจกรรม สปค.53
การปฎิบัติงานสนาม สปค.53
นานาสาระ ข้อมูลประชากร
คำถามที่พบบ่อยใน สปค.53
ประวัติ สปค.
ตารางตัวชี้วัดที่สำคัญทางประชากร
ข้อมูลสถิติเชิงแผนที่
ตารางสถิติ
ระบบคลังข้อมูล
รายงานผล
รายงานประชากรแฝง
ข้อเสนอแนะ Q&A


  32,109,371
  33,370,082


CDATA Online
สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2543
สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553


ระบบคลังข้อมูลของโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ


ระบบนี้ จะทำให้ผู้ใช้บริการสามารถทำรายงานเชิงสถิติ/รายงานเชิงวิเคราะห์ตลอดจนสามารถเลือกวิเคราะห์ข้อมูลแบบเจาะลึก(Drill Drown) หรือแบบเป็นภาพรวม (Roll Up) ได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องผูกติดกับรูปแบบของรายงานที่ตายตัว ซึ่งก่อนใช้งานระบบนี้ ต้องทำการสมัครสมาชิก ผ่านเว็บไซด์ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ http://www.nso.go.th โดยซอฟแวร์ที่ใช้พัฒนาระบบทั้งหมดจะเป็น Oracle ทั้งชุด ซึ่งต้องศึกษาจากคู่มือการใช้งานระบบโดยละเอียดเพิ่มเติ่มอีกครั้ง เนื่องจากขณะนี้ยังไม่ได้แยกระบบคลังข้อมูลของโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ ออกจากระบบกลาง ดังนั้นผู้ใช้บริการต้องทำการ register โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ อีกครั้ง หลังจากที่ท่านสมัครสมาชิก ได้รหัสผ่านแล้ว ซึ่งในส่วนนี้อยู่ระหว่างกำลังดำเนินการแก้ไข

คู่มือการใช้งาน