หน้าแรก
สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553
ข่าวสารกิจกรรม สปค.53
การปฎิบัติงานสนาม สปค.53
นานาสาระ ข้อมูลประชากร
คำถามที่พบบ่อยใน สปค.53
ประวัติ สปค.
ตารางตัวชี้วัดที่สำคัญทางประชากร
ข้อมูลสถิติเชิงแผนที่
ตารางสถิติ
ระบบคลังข้อมูล
สร้างตารางออนไลน์
ข้อเสนอแนะ Q&A


  32,109,371
  33,370,082


       สำนักงานสถิติแห่งชาติได้เริ่มดำเนินการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ เมื่อปี พ.ศ. 2503 และต่อมาในปี 2513 2523 2533 และ 2543
โดยในการทำสำมะโนประชากรและเคหะครั้งต่อไป จะจัดทำในปี พ.ศ. 2553


ปิรามิดประชากร
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร สปค. 2553
รายงานผลเบื้องต้น สปค. 2553 (ทั่วราชอาณาจักร)
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร สปค. 2553(รายงานผลล่วงหน้า)
ผลเบื้องต้นสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 ประเทศไทย มีประชากร ณ วันสำมะโน คือวันที่ 1 กันยายน 2553 จำนวน 65.4 ล้านคน มีประชากรหญิง 33.3 ล้านคน และชาย 32.1
สำมะโนประชากรและเคหะสำมะโนนับใครบ้าง ?

:: คนไทยทุกคนที่อยู่ในประเทศไทย

:: คนไทยที่ไปต่างประเทศชั่วคราว

:: คนต่างชาติที่อยู่เกิน 3 เดือน

หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ

* ประชากร ทุกคนในประเทศ ตามที่อยู่จริง

* ที่อยู่อาศัยจริงของประชากรนั้น

  สำมะโน จะจัดทำทุก 10 ปี

แผ่นปลิว สปค. 53
ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

ภาษาสเปน

ภาษาจีน

ภาษาญี่ปุ่น

ภาษาพม่า

 
QuickStats - ตารางตัวชี้วัดที่สำคัญทางประชากร
รวมทุกจังหวัด และตัวชี้วัดทางประชากรและที่อยู่อาศัย
Map Stat - ข้อมูลสถิติเชิงแผนที่
นำเสนอในรูปแบบของแผนที่ภูมิสารสนเทศสถิติ
Census Table - ตารางสถิติจากรายงานผลล่วงหน้า และรายงานผลฉบับสมบูรณ์
Data Warehouse - ระบบคลังข้อมูลของโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ
Table Builder - สร้างตารางออนไลน์
 
 
 

สสช ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ ม.ราชภัฎภูเก็ต (24 ธันวาคม 2552)

การประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "การจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ 2553" (21 ธันวาคม 2552)
การประชุมวิชาการประเทศไทยจะได้อะไรจากการทำสำมะโนประชากรและเคหะ 2553 (18 ธันวา 2552)
ตราไปรษณียากรที่ระลึก เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี สำมะโนประชากรไทย
ประชุม "คณะกรรมการบริหารโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 1" (28 กรกฎาคม 2552)
ประชุมชี้แจง "ผู้ประสานงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553" (17 - 19 กรกฎาคม 2552)
ประชุมหารือกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อหาแนวทางความร่วมมือในการจัดทำและใช้ประโยชน์สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 กับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ที่เกี่ยวข้องในจังหวัด และสถิติจังหวัด (1 กรกฎาคม 2552)
ประชุมวิชาการเรื่อง "ประเทศจะได้อะไรจากการทำสำมะโนประชากรและเคหะ 2553" ( 30 มิถุนายน 2552)
แถลงข่าว การสำมะโนประชากรและเคหะล่วงหน้า พ.ศ. 2552 ใน กทม.(เขตหลักสี่) (29 มกราคม 2552)

การประชุมชี้แจง "วิธีการปฏิบัติงานสนามแก่ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ในการทำสำมะโนประชากรและเคหะล่วงหน้า พ.ศ. 2552  กรุงเทพมหานคร"  (26-28 มกราคม 2552)

 
แถลงข่าว "ตราสัญญลักษณ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ 2553 "  (12 กันยายน 2551)
การประชุมเรื่อง "การถอดบทเรียนผลการทดลองทำสำมะโนประชากรและเคหะ 2550 – 2551 ในพื้นที่ที่มี่ประชากรต่างชาติเข้มข้น" ณ โรงแรมรอยัลปริ้นเซส (15 สิงหาคม 2551)
สื่อมวลชนสัญจร "ศึกษาดูงานทำสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2551 (ทดลอง)" (5-6 มิถุนายน 2551)
 การประชุมชี้แจง "วิธีการปฏิบัติงานสนามแก่ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ในการทำสำมะโนประชากรและเคหะทดลอง พ.ศ. 2551 จังหวัดพิษณุโลก" 
(5 -14 พฤษภาคม 2551)
การสัมมนา สสช เชิงรุก สำมะโนประชากรและเคหะ ตอนสร้างเครือข่ายภาคประชาชนและภาคราชการจังหวัดพิษณุโลก  ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก ( 17 มีนาคม 2551)